Swedenborg spoznáva v bratovi Láska Otca Ježiša

1. června 2016 v 9:31 | Ježiš |  VMLaESvzOJ
76. Swedenborg spoznáva v bratovi Láska Otca Ježiša

(Swedenborg spoznal v bratovi Láska Otca Ježiša, ktorý mu povedal, aby to neprezradil, ale nazýval ho naďalej bratom Láskou. Swedenborg celý pohnutý láskou, opakovane bozkal Otca. Rozhovor o viere. Mohamedáni obdržali nebeský odev.)

Ihneď pristúpili mladíci, hlboko sa pokloniac, medzi mohamedánov a vyzvali ich, aby sa posadili, aby mohli byť pokojne vyučovaní. Keď sa to stalo, začali vyučovať. Zatiaľ sa brat Láska so spoločnosťou trochu vzdialil a hovoril s ňou o rôznych veciach.

Pri tomto rozhovore sa Swedenborg priblížil k bratovi Láskovi a dlho ho pozoroval, bez toho aby niečo povedal. Nakoniec pristúpil bližšie a vravel: "Milý bratu, mám niečo na srdci, o čom by som s tebou rád pohovoril, nebol by si ochotný pohovoriť si so mnou sám a stranou?"

"Ó áno, budem ochotný, lebo Ja poslúžim rád každému podľa jeho priania, tak aj tebe." Potom sa obaja vzdialili od spoločnosti a išli sami. Keď boli tak ďaleko, že mohli voľne hovoriť, vravel Swedenborg: "Milý bratu, Ty nie si žiadny obyčajný brat medzi nami, ale, ako pevne verím, Samotný Otec Ježiš. To mi ukázalo tvoje požehnanie a rozmnoženie pokrmov, ako na hore Kafarnaum, lebo púhy tvoj výrok: "Brat Mohamed, poď dolu", a on nasledoval bleskurýchlo Tvoj rozkaz, a nakoniec títo anjeli a ich najhlbšia poklona a Tvoje prikazovanie im, ako pán svojim poddaným sluhom - to všetko mi dosvedčuje, že Ty, stojac nad Mohamedom a nad anjelmi, si Samotný Pán, a nakoniec, čím viac sa na Teba pozerám, tým väčšia sa stáva moja láska k Tebe, takže nemám takmer pre nič iného oči, ako zamilovaný, a vidím len Teba. Milý bratu, povedz mi úprimne, či je môj úsudok správny, či nie?"

A Ja ako brat "Láska" som mu vravel: "Áno, milý bratu, môže to byť už správne, ale neprezrádzaj Ma, aby na spoločnosť neprišiel žiaden súd musenia, ale nech každý žije slobodne a koná tak ako chce. Ty sa však správaj ku Mne ako doposiaľ a nedaj na sebe poznať, že som sa ti stal iným, ale Ja ti zostanem bratom Láskou ako doposiaľ. A tak nebude vzbudzovaná pozornosť.

Plný lásky pritlačil Swedenbrog Moju ruku na svoje ústa a pobozkal ju, zmáčajúc Ma so slzami, milostne vzhliadajúc a hovoriac: "Ach Otče! Aký som nesmierne šťastný, že konečne vidím Teba, moja láska a moje všetko! Milý dobrý Otče, nechaj sa, len bozkať, lebo moja láska je taká veľká, že sa nedokážem mierniť." A keď to vyslovil, objal Ma a opakovane bozkal, takže som ho musel napomenúť, aby sa miernil, inak by mohli byť tí ostatní na to upozornení a stať sa zvedavými, čo asi je medzi nami dvomi také láskyplné. Rýchlo teda precitol a prosil Ma za odpustenie pre svoju prudkú lásku. Ja som mu však povedal: "Vidíš, keby si mi pomohol niesť ťažký kmeň stromu, nebolo by bolo nutné konať nemilú návštevu druhého pekla, ale boli by sme sa potom už skôr zišli."

Toto odhalenie ho rozosmútilo, a prosil Ma hlboko dojatý za odpustenie jeho nelásky, ktoré som mu už dávno potajomky udelil. Išli sme, zatiaľ čo anjeli poúčali mohamedánov, sami na prechádzku a hovorili sme o rôznych záležitostiach pravej viery, a ako to ide ťažko, pri neviere a svetskej zmyselnosti ľudí zaviesť pravé Božie slovo. Ďalej sme hovorili o neustálom ubúdaní viery a nakoniec o úplnej neviere ľudu a že potom však bude pred dverami už aj súd sveta, ktorý začne prebúdzať spiacich v hroboch ich hriechov. Zatiaľ boli anjeli s poučením hotoví a my dvaja sme sa ihneď odobrali naspäť ku spoločnosti.

Keď sme sa vrátili z prechádzky, predstúpili ihneď mladíci, poklonili sa a hlásili, že presne vykonali svoje poverenie. A tak som sa vrátil ako brat Láska opäť k mohamedánom a povedal som im: "Alláh je veľký a jeho láska nekonečná, preto vám zaobstarám trochu odevu, aby ste pokryli vašu nahotu"; a obrátený ku mladíkom vravel: "Choďte a proste večnú lásku v Mojom mene o odev pre chudobných bratov, ktorých ste poučili, aby sa nám stali trochu podobnejší."

Sotva som to vyslovil, poklonili sa mladíci a čo najrýchlejšie zmizli bratom za nimi sa dívajúcim, ale boli tiež ihneď opäť tu, plne obťažení novými odevmi, ktoré ako v lete odovzdali čakajúcim, ktorí sa rýchlo obliekli a udivovali sa, že všetko padlo ako na mieru.

Keď sa toto stalo a všetci boli v dobrej nálade, vravel som k celej spoločnosti: "Bratia*1, naša dnešná výprava sa vydarila, hoci sa aj začala veľmi búrlivo. Avšak Ja už viem, ako musím vziať blúdiacich bratov na paškál, aby bolo možné očakávať víťazstvo, a tak tomu bolo aj tu: Z vlkov sa stali ovce. Teraz však, keďže máme všetci dostatok zásob, nebudeme sa vracať, ale vyhľadáme ešte iné krajiny a prispejeme duchovne a telesne postihnutým." S týmto návrhom boli všetci prítomní uzrozumení.

------------------------------
*1 medzi nimi boli všade i ženy
 

Opakovaný zázrak rozmnoženia pokrmov a nápojov

1. června 2016 v 9:30 | Ježiš |  VMLaESvzOJ
75. Opakovaný zázrak rozmnoženia pokrmov a nápojov

(Mohamedáni sa obracajú na kresťanstvo a sú pohostení. Opakované zázračné rozmnoženie pokrmov a nápojov. Vďaka na kolenách za nasýtenie. Spev príchodzích anjelov, ktorí sa odobrali ku spoločnosti a vstúpili do služby u brata Lásky, ktorý ich vyzval, aby poučovali mohamedánov.)

Mohamedánski duchovní a ich veriaci tu stáli ako začarovaní a nevedeli, ako to s nimi stojí, preto sa brat Láska obrátil k nim a vravel: "Nuž, čo vravíte tomu, preukázal som svoje tvrdenia ako pravdivé alebo nie?"

"Áno, pri Alláhovi! Je to pravda, čomu sme neverili, preto sa už nebudeme s tebou prieť, ale staneme sa kresťanmi ako ste nimi vy a ukáže sa, či sme hodní, aby sme boli prijatí ako takí."

"Je dobré, že ste po takom silnom dôkaze predsa len porazení, namiesto aby ste porazili Mňa, ako ste mi sľúbili. Keďže ste však hladní, najprv vás pohostíme a aby ste videli, že sme skutočne dobrí ľudia splácajúci zlo dobrom, prikročíme ihneď ku splneniu Kristovho ustanovenia. Posaďte sa teda v skupinách tak, aby sa vám mohol podávať pokrm." Potom sa brat Láska obrátil ku svojej spoločnosti a povedal jej: "Dajte všetky vaše zásoby pred seba, aby im nebeský Otec požehnal, ako naposledy, a tak vystačili pre veľké množstvo nových hostí."

Každý ihneď položil pred seba to, čo bol so sebou priniesol, a čakal pokojne na brata Lásku, aby vyprosil požehnanie zhora. Avšak tentokrát brat Láska nechcel hneď, ale obrátil sa na Swedenborga pýtajúc sa ho, či by sa on nechcel pokúsiť vyprosiť požehnanie zhora. Swedenborg sa však dostal do rozpakov, lebo si netrúfal vyprosiť si túto veľkú milosť, a prosil, keďže brat Láska má omnoho väčšiu vieru a viacej skúseností, aby len on sám prosil za požehnanie, lebo on (Swedenborg) má príliš mnoho pochybnosti o zdare, a mohlo by sa mu to teda nevydariť.

"Nuž, keď je tomu tak, potom to musím zaiste urobiť sám," odpovedal mu brat Láska a žehnal ihneď pokrmy a nechal, aby ich rozdeľoval každý sám a zostal opäť veľký prebytok; bolo vidieť, že potraviny sa rozmnožovali pod rukou a preto bola veľká radosť medzi rozdeľujúcimi, lebo nakoniec mal každý takmer o toľko viac, koľko mal spočiatku pred rozdeľovaním a teda tiež dosť, aby sa tým sám nasýtil, čo sa aj stalo. A opäť zaznelo to isté chválenie dobrej chuti a vône, ako pri poslednom požehnaní, a preto boli všetci ľudia vo veľmi veselej a dobrej nálade.

Po požití jedla povedal brat Láska: "Po jedle má byť tiež vždy s láskou v srdci náležite poďakované milému Otcovi v nebi, ktorý nám ho dal a požehnal, aby mal radosť zo Svojich dobrých detí." Všetci hneď pokľakli a v hlbokej pokore srdca ďakovali za láskavosť a požehnanie Darcovi a Dobrodincovi dobrého jedla, ktorý učinil pokrmy tak nebesky dobré na požívanie. Keď sa to stalo, bolo počuť vo veľkej vzdialenosti prekrásnu pieseň spievanú veľkým zborom ľudí, ktorí, ako sa zdalo, prichádzali stále bližšie. A skutočne vo vzdialenosti, odkiaľ prichádzal spev, bol vidieť na oblohe priesvit a prichádzať veľký počet ľudí, ktorí spievali nádhernú pieseň.

Celá spoločnosť sa zvedavo dívala na tento zbor, ktorý sa vznášal bližšie a bližšie a spieval vznešenú ďakovnú pieseň dobrému Otcovi v nebi.

Keď zbor spevákov bol nad spoločnosťou, zostal na mieste a spieval ďalej. Tento spev bol však taký krásny, že sa všetkým zdalo, akoby boli celkom bez seba a pozdvihnutí do nebeských výšin. Všetci sa uprene pozerali na spevácku skupinu, ktorá sa skladala zo samých nádherných postáv mladíkov a pozerala sa dolu na zástup. Konečne spev utíchol a spevácky zbor sa znášal pomaly dolu ku spoločnosti, ktorá bola plná obdivu, čo by to asi znamenalo.

Brat Láska teraz povedal spoločnosti: "Ako sa zdá, prichádzajú k nám blažení duchovia, a preto ich musíme vľúdne prijať, lebo sú to tiež naši bratia, i keď tiež vyššie duchovne vzdelaní." Všetci súhlasili a mienili: Aké posolstvo nám prinášajú títo nádherní mladíci?

Zbor mladíkov teraz zostúpil dolu, utvoril pred bratom Láskom kruh, hlboko sa mu poklonil a vravel: "Milý bratu! Sme vyslaní Božou láskou, aby sme slúžili Tebe a Tvojej spoločnosti, ak Si nás praješ." Potom povedal brat Láska: "Celkom správne, mám pre vás dosť práce, lebo dnes sme dostali mnohotisícový zástup nových vyznávačov Krista a tí musia byť vyučovaní i kresťanskej viere. Máte teda ihneď prácu a môžete sa ihneď do nej pustiť. My si však zatiaľ medzi sebou pohovoríme. A tak sa pustite do práce a poučujte nových bratov a priateľov vo všetkom, čo je potrebné. Lebo, ako vidíte, sú to mohamedáni a potrebujú teda príslušnú predebatovanie odporu voči kresťanskému náboženstvu, aby sa potom vyznali vo všetkom, čo prináleží pokojnému spolužitiu a k duchovnému pokroku."


Mohamed prestúpil v roku 1653 ku kresťanstvu

1. června 2016 v 9:30 | Ježiš |  VMLaESvzOJ
74. Mohamed prestúpil v roku 1653 ku kresťanstvu

(Žiadosť Mohameda ako svedka viery. Mohamed bol bratom Láskou nazvaný podvodníkom ľudu, kvôli tomu veľké rozhorčenie a hrozby mohamedánov rozsekaním. Mohamed bol povolaný bratom Láskou dolu, objavil sa a mal krásnu spovednú reč o svojom niekdajšom falošnom proroctve, o jeho odmene za to najspodnejším peklom a zachránení z neho bratom Láskou.)

"Dobre," vravel brat Láska, "povedzte mi teda, aký dôkaz by bol pre vás rozhodujúci alebo nepopierateľný, že iba vy ste pravoverní, my kresťania však bludári, keďže nás titulujete slovom džaur?"

Táto otázka ich uviedla opäť do rozpakov, pretože pre prvý okamih neboli na to pripravení. Ale skoro sa spamätali a vraveli: "To by nám mohol povedať len náš prorok Mohamed, ale kde teraz väzí, kto vie o tom mieste, aby bol vyhľadaný a počutý jeho úsudok?"

Brat Láska teraz mienil: "Vášho proroka, ktorý napokon nebol prorok, ale náboženský blúznivec a zároveň podvodník ľudu, lebo vám zlátal také náboženstvo, že všetci Turkovia a mohamedáni, keď zomrú, prichádzajú do takých úbohých stavov ako vy, bolo by mi ľahké nájsť, lebo viem kde je, ale je otázkou, či uveríte mne a jemu, lebo vy ste ho osobne nikdy nepoznali. Povedzte mi teda, aká je na to vaša odpoveď?"

Označenie podvodník ľudu a zakladateľ falošného náboženstva ich podráždilo, preto vraveli: "Ty nám už odtiaľ neodídeš, dokým nám nedokážeš svoje tvrdenie, inak ťa zbijeme, že zostaneš ležať, ty kresťanská tlčhuba a zlý pes!"

"Nó, Ja som dobre vedel, čo vám nebude chutiť, preto som povedal pravdu a tiež som pripravený vám dokázať, že som povedal pravdu, a preto vám ďalej vravím: Aký platný dôkaz si žiadate odo Mňa o tom, čo som povedal?"

Tu sa mohamedáni znovu zarazili, keďže brat Láska vyriekol tieto slová s pevným dôrazom a akoby vyzývavo, a preto trochu ustúpili a radili sa.

Za niekoľko minút sa obrátili a opäť predstúpili a vraveli: "Kto iný než Mohamed, by nám to mohol pravdivo povedať, lebo tvojim slovám ako džaura nemôžeme uveriť, preto hľaď, aby si nám priviedol Mohameda, inak prídeš pod naše spracujúce ruky, aby si po druhýkrát vedel, ako sa hovorí s mohamedánmi, ak nemajú byť urážaní vo svojom náboženskom cítení." Tieto slová však vyslovili v úplnom presvedčení, že bratovi Láskovi nebude možné priviesť alebo nájsť Mohameda.

Brat Láska sa ich teraz pýtal, či si skutočne prajú Mohameda a či sú pripravení sa ho opýtať a vypočuť ho. Lebo Mohamed sa obrátil a stal sa v roku 1653 kresťanom a je v najvyššom nebi u kresťanského Boha Ježiša, ktorého vy považujete len za malého proroka.

"Čože! Akože!" vykríkli, "ešte aj to si nám trúfaš povedať! Máme ťa teraz ihneď rozsekať, takže stratíš zrak i sluch, ty biedny ničomník a lživá papuľa! Ty zapadáš stále hlbšie do osídla, ktoré si sám kladieš. Len počkaj, si v našich rukách, preto sa priprav na naše peste, ktoré ti poriadne natlčú. Teraz od teba žiadame tým rozhodnejšie dôkazy. Daj nám teda dôkazy, skôr než na teba vztiahneme ruky."

"Chcete teda dôkazy?" vravel brat Láska, "predsa som vám povedal, že vám môžem vyhľadať Mohameda, ale vy nie ste pripravení sa ho vypytovať; lebo on je teraz nádherná nebeská bytosť a vy by ste sa teraz zhrozili, keby teraz prišiel k vám, aby odpovedal na vaše otázky. Sústreďte sa a premýšľajte, čo sa ho budete pýtať, aby ste sa potom nedívali ako vôl na nové vráta, bez toho aby ste dosiahli cieľ svojej túžby. Jedná sa o to, aby ste sa potom obrátili, vyslobodili sa z tohto nešťastného stavu a učinili sa šťastnými, ako sme my."

Tieto rozhodné slová pôsobili na nich ako sprcha a teraz sa začali radiť, čo by mali začať, keby skutočne prišiel. Tu predstúpil jeden turecký duchovný a vravel: "Bratia, vec je vážna, ja som vždy so svojimi bratmi naslúchal stranou, čo sa deje a teraz spoznávam, že je načase vážne sa zaujímať o vec, aby z toho nevyšiel podvod a klam. Keďže my duchovní a vaši náboženskí učitelia sme v prvom rade zainteresovaní, aby sme sa dozvedeli pravdu, aby sme vedeli, ako sme na tom s týmto človekom, ktorý s vami hovoril s takým vedomím víťazstva. Nechajte ma pohovoriť si s ním, potom sa už dozviem, ako a čo s nami zamýšľa. Ja to s ním už spravím. Prenechajte teda váš spor mne, aby vec našla pravý východ."

Mohamedánsky duchovný potom hneď pristúpil ku bratovi Láskovi a povedal mu: "Počuj, mladík, tvoja reč s mužmi môjho náboženského kruhu bola veľmi vyzývavá a preto k tebe prichádzam ako náboženský učiteľ, aby som od teba videl ponúkané dôkazy. Dokáž nám teda, čo tvrdíš, aby nám bol podaný dôkaz pravdy, inak nemôžeme uveriť tvojim tvrdeniam; maj sa k tomu, lebo ja som ochotný pravdu skúmať."

Brat Láska povedal teraz duchovnému: "Priprav sa a veľmi sa pozbieraj, aby si nakoniec neonemel od úžasu. Zavolaj k tomu ešte tvojich spolubratov a duchovných, aby ste mali viacej odvahy, keď sa objaví Mohamed."

Duchovný okamžite zavolal ešte ostatných duchovných a povedal: "Nuž, učiň pravdou tvoje tvrdenia!"

Brat Láska teraz zvučne vravel, aby to všetci zretelne počuli: "Brat Mohamed, príď dolu!" V tomto okamihu zišiel z výšky blesk a Mohamed stál v najkrásnejšom tureckom obleku s turbanom na hlave pre vyľakanými duchovnými pýtajúc sa ich: "Milí bratia, povedzte mi teraz, čo si teda odo mňa prajete?"

Kňazi však boli takí vydesení, že neboli schopní vydať zo seba ani hlásku a stále na neho uprene hľadeli. V tejto rozpačitosti sa hlásil brat Láska a povedal: "Vy chcete dôkazy a nazvali ste ma tlčhubom, biednym ničomníkom, ktorého kvôli jeho lživému táraniu treba zmlátiť. Nuž, vy tlčhubovia, kde je vaša odvaha, aby ste do toho zaťali? Nechceli by ste vášho proroka Mohameda uchopiť a zmlátiť ako podvodníka? Je tu a tým je podaný dôkaz, ktorý si žiadate. Ty brat Mohamed, hovor však sám pravdu, aby sa ochladili tieto horúce hlavy."

Potom sa Mohamed ujal slova a vravel: "Milí bratia a súverci podľa mojej niekdajšej viery! Brat, ktorý ma zavolal dolu z nebeských výšin, je veľmi vysoký Duch, ktorý je hoden všetkej viery v tom, čo povie, a tak tiež povedal pravdu, že ja som bol kedysi ako zakladateľ vášho náboženstva podvodníkom ľudu, preto že som zlátal nové náboženstvo nie podľa božských vnuknutí, ale podľa svojich názorov, náboženstvo, ktoré zodpovedalo povahe a mravom východného ľudu. Použil som všetko, o čom som vedel, že by sa páčilo ľudu, lebo vo svojej ctižiadostivosti som sa chcel stať veľkým mužom, a preto som naklamával, čo som našiel ako dobré. Bol som v najplnšom zmysle slova, dokým som žil na zemi, lživý alebo falošný prorok. Keď konečne prišla smrť, išiel veľký Allahov prorok do najhlbšej temnoty najspodnejšieho pekla a nie do siedmeho neba! Tu v hlbokej temnote a pri mukách a bolestiach som mal dostatok času na premýšľanie, že som sa dopustil hlavného hriechu, preto som bol zaň tak silno potrestaný. Náboženstvo Ježiša Krista mi bolo dobre známe, lebo som z neho všeličo vyňal, lenže som nevedel, či bol Ježiš ako náboženský učiteľ skutočne Boh alebo len božský vyslanec, lebo som sa nevedel vymotať z denného človeka a vidieť vyššie svetlo, pretože som bol v duchu príliš temný, lebo viera Kristova a pýcha a ctižiadosť, ktoré uviazli vo mne, sa neznášali. Lebo nikomu nevzíde svetlo, dokým holduje týmto hlavným hriechom. Zostával som po dlhé storočia, ktoré sa mi zdali večnosťami, medzi strašným výplodom najhorších diablov a nemohol som si pomôcť. Volal som k Alláhovi; ale zdalo sa mi, ako by Alláha nebolo. Zostával som nevypočutý a trpel som strašnými bolesťami a duchovným utrpením a nepopísateľnými výčitkami svedomia. Teraz som vedel, že založenie môjho náboženstva vzbudilo v Alláhovom oku veľký hnus, a zdalo sa, že ma Alláh celkom zavrhol a odsúdil do večných plameňov pekelného utrpenia. Storočia za storočiami najväčších bolestí ubiehali, bez toho aby sa zdalo, že sa tento hrozný stav skončí. Alláh nechcel o mne nič vedieť, a tak som musel trpieť bez akejkoľvek nádeje na vyslobodenie a zmiernenie svojho najvyššie smutného stavu. Aj moje okolie, výplod najhorších diablov, mi nedávalo pokoj a všemožným spôsobom sa mi vysmievalo. Spočiatku som sa pravdaže pozastavoval nad výsmechmi svojho proroctva, lebo som bol ešte pyšný a ctižiadostivý. Ale čas hojí všetky rany a tak som si tiež zvykol na podceňovanie a zlomyseľnosti svojho okolia, a to bolo veľkou výhodou pre môj stav mysle. Tým som mal dostatok voľného času na premýšľanie, čo všetko som spôsobil so svojím novým náboženstvom. Svojou neznášanlivosťou voči inovercom, svojím smilstvom so ženami a inými necnosťami, okrem pohostinnosti, javilo sa mi byť zdrojom k novému tvoreniu diablov všetkých odtieňov pre peklo. A pozrite, predo mnou stojíte ako tí, ktorých moje náboženstvo vychovalo na obyvateľov pekla. Škaredí, viac nahí než ošatení, zlí, neznášanliví a chlípni stojíte tu a pred niekoľkými minútami ste chceli napadnúť najušľachtilejšieho Brata a rozsekať ho, pretože vám povedal pravdu. Ste teda pyšní, pretože ste neznášanliví a odtiaľ ten váš tunajší smutný osud ako obyvateľov pekla, lebo vo vnútri vašej bytosti ste diabli. Avšak budem vám rozprávať ďalej: Jedného dňa, ak je to tak možné v pekle povedať, najmä v najnižšom pekle, kde niet iskry svetla, prišiel som konečne na ideu premýšľať o Ježišovi ako zakladateľovi kresťanského náboženstva. Náuku som poznal, a preto mi bolo ľahké poznať nesmierny rozdiel medzi náboženskou náukou Ježišovou a mojou.

V kresťanskom náboženstve som našiel len božské, v mojom však modloslužbu, pretože bolo prispôsobené ku svetským necnostiam orientálneho ľudu. Čím viac som však premýšľal o vznešenosti Kristovej náuky, tým viac lásky som nadobúdal k Ježišovi ako Zakladateľovi tohto náboženstva. Zistil som, že On bol skutočne Svetlo v temnote a preto hoden všetkej úcty. Toto pokračujúce štúdium prebúdzalo vo mne túžbu poznať tohto zvláštneho muža. Ale ako v najhlbšom pekle a temnote, to mi nebolo jasné. Lenže túžba nepovoľovala, pretože moja vážnosť, úcta a láska k tomuto neobyčajnému Géniovi a Duchovi božskej náuky a pravdy bola až príliš veľká. Jedného dňa alebo v jednu noc, to je pre rozprávanie vedľajšou vecou, zmocnila sa ma taká túžba za týmto Mužom, že som akoby slasťou vyrazil dych lásky: Ach, môj milý Ježišu, kiež by som mal tú milosť raz Ťa vidieť a hovoriť s Tebou! To by iste zmiernilo môj neznesiteľný stav utrpenia. V tomto okamihu sa zablyslo pred mojimi očami a nado mnou stál prekrásny žiariaci oblúk a akýsi neviditeľný hlas: "Mohamed! Tvoje hriechy sú veľké, ale láska večného Otca ľudí Ježiša je ešte väčšia." Keď tento hlas utíchol, zmizol žiarivý oblúk a ja som sa ocitol na krásnej zelenej lúke, plnej kvetín a vône a všetka trýzeň a utrpenia boli preč.

Padol som na kolená a na tvár a skryl som ju do svojich rúk a plakal som radosťou, že som sa dožil tejto nádhernej udalosti, keď som bol vyslobodený z hrozného pekla a zároveň som sa dozvedel, že Kristus bol a je skutočne Alláh, Otec a Stvoriteľ ľudí; lebo o tom ma presvedčovalo aj toto premiestnenie z najhlbšieho pekla a temnoty na takú nádhernú a svetlú lúku. Ďakoval som ako som len vedel, za veľkú milosť a zároveň som sa udivoval, ako som tak náhle mohol byť oslobodený od všetkého utrpenia a cítiť sa tak dobre a zdravý. Keď som už dlho ležal na tvári a chválil a velebil Alláha v Ježišovi, pocítil som ruku, ktorá sa ma dotkla a počul som hlas, ktorý ma vyzval, aby som povstal. S údivom som sa obzrel za postavou, ktorá ma prebudila z môjho stavu spokojnosti a vyzvala ma povstať, a tu som uvidel pred sebou stáť a priateľsky na mňa pozerať toho istého ušľachtilého človeka, s ktorým ste sa tak sporili o moju falošnú vieru. Ach, nedokážem vám popísať, aká slasť prúdila mojím srdcom, keď som po takej temnej noci najhoršieho pekla uvidel priateľský ľudský pohľad. Chvíľu som bol upútaný radosťou a pozeral som sa na neho, konečne som prišiel ku slovu a vravel: "Alláh s tebou, dobrý priateľu! Povedz mi, kdeže to som, lebo sa vôbec nevyznám?" A dobrý brat vravel: "Na tvojej vlastnej pôde tvojho poznania lásky." Tejto odpovedi som nerozumel, ale ochotne som ju prijal a pýtal som sa ďalej: "Milý bratu, povedz mi, ak prídem ku svojmu Otcovi Alláhovi Ježišovi? Lebo On ma pred nejakou dobou vyslobodil z najhlbšieho pekla a presadil ma sem." Tu milý brat odpovedal: "Prídeš k nemu, ale ty si nemajúci akékoľvek skutky lásky a bez nich nikto nepríde ku Alláhovi, Otcovi, ktorý je čistá láska a v Ježišovej podobe sa necháva vidieť od Svojich detí a prebýva s nimi v najvyššom nebi. Ja ťa však povediem, aby si si osvojil oné cnosti, ktoré ťa privedú k Nemu, a aj ty musíš ukázať niečo, čím sa dosiahne nebo"; a pozrite, tomuto najušľachtilejšiemu človeku, ktorý tu stojí, mám ďakovať za všetko, že som teraz prešťastný."

V tomto okamihu zažiaril ako slnko a letel naspäť ako blesk do nebeských výšin a zmizol.

 


Ako láskyplne sa nebeský Otec stará o Svoje deti

1. června 2016 v 9:30 | Ježiš |  VMLaESvzOJ
Prorok Mohamed v záhrobí

(Z knihy "Vedenie Martina Luthera a Emanuela Swedenborga v záhrobí Otcom Ježišom")

Tieto udalosti v záhrobí sú malým výňatkom z videného a počutého Franzom Schumim.

Obsah:

73. Ako láskyplne sa nebeský Otec stará o Svoje deti
74. Mohamed prestúpil v roku 1653 ku kresťanstvu
75. Opakovaný zázrak rozmnoženia pokrmov a nápojov
76. Swedenborg spoznáva v bratovi Láskovi Otca Ježiša

***

73. Ako láskyplne sa nebeský Otec stará o Svoje deti

(Nové prekvapenie ako následok účinnej lásky k blížnemu. Ako láskyplne sa Otec stará o Svoje deti. Chvála Otcovi. Nové hľadanie chudobných, potrebujúcich pomoc. Príchod do mohamedánskej obce a nepriateľský prejav zmýšľania proti kresťanom. Otázka, prečo sa Mohamedove zasľúbenia nesplnili. Dôkaz, že kresťanská viera je tá pravá. Pochybnosti mohamedánov.)

Po skončenom vyučovaní vydala sa celá spoločnosť na cestu a vrátili sa do svojej krajiny, z ktorej vyšli. Keď tam prišli, našli krajina celkom zmenenú a opäť omnoho krajšie zariadenú než po prvý krát. Teraz nastalo jasanie a všetci bežali, aby uvideli novoty, ktoré sa prejavovali neobyčajne pekne a pôvabne v obytných domoch, ako i v záhradách a sadoch.

Noví bratia nemali tú milosť, že mohli spoluvidieť nové stavy, ich duchovný stav nebol k tomu ešte zrelý, ale kde sa jeden raduje, nemá byť druhý smutný a odstrčený, a tak vystúpil brat "Láska" a vravel: "Ja vidím, že je tu omnoho viac nových príbytkov, záhrad a sadov než ich bolo pri odcestovaní a tak si myslím, že ich dal zriadiť nebeský Otec pre nových bratov a priateľov, preto im ich ponecháme a tak sa spoločne potešíme s naším šťastím."

S týmto návrhom všetci súhlasili a tak noví priatelia išli, aby sa nasťahovali do nových domov. Ako sa však potešili, keď vstúpili, lebo tu bolo pre každého obyvateľa nielen všetko potrebné, ale boli pre nich pripravené aj nové a také krásne obleky, aké mala spoločnosť. Ihneď si ich obliekli a vyšli von k priateľom zo spoločnosti a ukázali im nový oblek, čo spôsobilo všetkým veľkú radosť, že medzi nimi už niet rozdielu.

Opäť vstúpil medzi nich brat Láska a vravel: "Buď vzdaná všetka naša vďaka, všetka česť a všetka láska dobrému nebeskému Otcovi, že nás tak dobrotivo zaopatril a vybavil so všetkým; chcejme preto slúžiť len Jemu a konať dobro Jeho deťom, keďže On, ako to vy všetci máte očividne pred očami, má najväčšiu radosť z toho, keď Jeho deti Ho milujú a z tejto lásky milujú svojich bratov a sestry a preukazujú im dobrodenia."

Zo všetkých strán bolo počuť potvrdzujúce a súhlasné hlasy, a tak sa celá spoločnosť značne zväčšila týmto dobrým rybolovom, lebo počet nových priateľov činil mnoho tisíc hláv, ktoré sa touto odmenou dobrej vôle boli stali celým srdcom a hlavou pre nový poriadok života.

Teraz bolo rozhodnuté nezostať ďalej nečinnými, ale podniknúť ihneď novú cestu, aby sa mohlo opäť konať dobro tam, kde sa zdržiavajú ľudia, ktorí potrebujú podporu. Tak sa už po niekoľkých dňoch vydala celá spoločnosť starých i nových bratov, ktorí teraz tvorili len jednu spoločnosť, na cestu a vyšla na nové hľadanie, kde sa zdržiavajú takí ľudia, ktorým sa môže duchovne a hmotne prispieť.

Zanedlho prišli do veľkej obce, ktorá bolo plne obývaná nanajvýš chudobnými obyvateľmi, ktorí ihneď oslovili nových príchodzích a naliehavo ich prosili o trochu potravín a šaty. Brat Láska ich však zastavil, aby trochu počkali, lebo je treba pohovoriť o iných veciach, skôr než by mohli dostať to, čo si prajú. "Predovšetkým nám povedzte, ako je to s vašou vierou?" Oni odpovedali: "S našou vierou je to celkom dobré, sme mohamedáni a trikrát denne sa modlíme k Alláhovi, a to je dobré a správne, ako nás tomu učil náš prorok Mohamed."

Potom povedal brat "Láska": "No, a čo poviete, ak vám oznámim, že my sme kresťania?" "Čo, vy ste kresťania? Neveriaci džauri! No, krásna banda, mali by sme vás hneď poriadne rozsekať, to by bola najkrajšia príležitosť, aby sme sa na vás pomstili. Vy psi, ktorí nechcete prijať jedinú pravú vieru a dokonca ste voči nám nepriazniví. Povedzte nám, odkiaľ prichádzate a čo hľadáte tu v našej obci, kde sú správni v Boha veriaci? Vy nám neuniknete so zdravou kožou."

Tu začal hovoril brat Láska a vravel: "Milí priatelia! My sme dobrí ľudia a prišli sme, aby sme vám činili dobro, a nie aby sme sa s vami bili do krvi. Okrem toho vedzte, že sme v duchovnej ríši, kde nasleduje odmena za utrpenia sveta, ak sme žili v zmysle božských prikázaní. Nuž, milí priatelia, ak je vaša viera pravá, povedzte mi, prečo sa nespĺňajú zasľúbenia vášho proroka!?"

Tu sa pravoverní mohamedáni zarazili a nedokázali dať odpoveď. Využijúc túto príležitosť, opýtal sa brat Láska ďalej: "Vy ste mohamedáni, vravíte nám, že my kresťania sme bezverci a psi - ale pozrite sa na nás, ako krásne sme ošatení, aké plné sú naše telá a akí škaredí ste vy, a táto prednosť na našej strane je viditeľná prednosť našej viery, že je pravá a vaša nesprávna. Lebo tu hovoria dôkazy a tam, kde prekrúcania pravdy sa ukazuje ako lož, tam môžu slová mlčať. Dobre sa pozrite na nás a na seba a dôkaz vám bude rozhodujúcim."

Na tieto slová nemohli mohamedáni nič odpovedať, preto ďalej vraveli: "Ako nám môžete dokázať, že vaša viera je skutočne tá pravá a naša nepravá, keďže sme doposiaľ stále počúvali, že naša viera je tá jediná pravá, a že všetky ostatné náboženstvá možno však považovať za kacírstvo. Je síce pravda, že ste veľmi pekní podľa šiat a tela, ale to nám nie je rozhodujúce, aj na zemi sú krásne ošatení a dobre vykŕmení ľudia a predsa sú zlí a neveriaci, preto v tom nemôže byť dôkaz."


Niet nikoho podobného Mne

25. března 2016 v 16:28 | Ježiš |  Posledná poľnica
Niet nikoho podobného Mne - 25. marca 2016

Mnohí sú zvedení a v temnote. Nedávajte sa nikým zviesť. Ja som jediný Záchranca sveta, Knieža Pokoja, Kráľ Slávy. Niet nikoho podobného Mne a ani nikdy nebude. Zaplatil som najvyššiu cenu na Kríži s Mojou Krvou, zomrel som z lásky za všetkých. Som živý. Som Ten, ktorého vy všetci potrebujete. Milujem vás a starám sa o vás.

Nie je to Moja vôľa, aby ktokoľvek zahynul, naslúchajte Mi, kajajte sa a budete žiť. Tí ktorí odmietajú zahynú. Hľadajte Ma s celým vaším srdcom a nájdete Ma. Nenachádzam žiadne potešenie v smrti hriešnika.

Diabol nechce, aby sa ktokoľvek kajal, je otcom všetkých lží. Zviedol a zničil mnohých s jeho lžami a hľadá ako zničiť ďalších. Nepadajte mu za korisť. Kajajte sa, pretože nebude žiadna milosť bez pravého ľútostiplného pokánia.

Prijmite Ma ako vášho Záchrancu a učiňte Ma vaším Kráľom. Staňte sa súčasťou Môjho večného Kráľovstva, ktoré nie je zo sveta. Niet nikoho podobného Mne a ani nikdy nebude. Velebte Ma preto, kto som.

Pracujte PEVNE na vašej Spáse

25. března 2016 v 16:27 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Pracujte PEVNE na vašej Spáse - 25. marca 2016

Nepotrebujete urobiť nič preto, aby ste skončili v pekle. Ak sa unášate prúdom, tak zahyniete, lebo väčšina ľudí skončí v pekle. Potrebujete veľmi pevne pracovať na vašej spáse, na vašom vzťahu s Ježišom Kristom, ak chcete vstúpiť do nebeského kráľovstva a mať večný život.

Ježiš povedal, že ak si prajeme prísť za Ním, musíme zaprieť seba, zdvihnúť náš kríž každý deň a nasledovať Ho. Máme ísť za Ním. Máme Ho hľadať s celým naším srdcom. Máme Ho poslúchať. Nejestvuje žiadna ľahká formulka pre počutie Božieho hlasu. Nejestvuje žiadna ľahká formulka aby sme boli vedení Duchom Svätým. Ak Ho hľadáme, tak Ho nájdeme. Ak sa priblížime k Nemu, On sa priblíži k nám. Ale ak nič nerobíme, skončíme v pekle.

Za vašu spásu ste si zodpovední. Ak chcete vojsť do nebeského kráľovstva, potrebujete byť seriózni a ísť za Ježišom Kristom. Hľadajte Ho s celým vaším srdcom a nájdete Ho. Zostávajte s Ním až do úplného konca. On Sa vám zjaví, bude vás učiť a viesť, ale ak nič nerobíte, ak ste len pasívni, skončíte v pekle.

Pracujte pevne na vašom vzťahu s Ježišom Kristom.

Nech vás Ježiš žehná.

Každý spozná svoj osud

24. března 2016 v 16:58 | Ježiš |  Posledná poľnica
Každý spozná svoj osud - 24. marca 2016

Príde deň, skôr či neskôr, keď každý spozná svoj osud. Môže to byť dokonca dnes, mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Preto musíte byť vždy nájdení za hodných vojsť cez úzke Dvere, pretože mnohí sa budú o to pokúšať, ale nebudú toho schopní.

Poviem mnohým v onen deň, choďte preč, Ja som vás nikdy nepoznal, vy páchatelia neprávosti. Nespravodliví nezdedia Moje večné Kráľovstvo. Keby poznajú svoj osud, tak istotne budú sklamaní, ale budú mať za to viniť len sami seba. Buďte svätí, pretože Ja som Svätý. Žite vaše životy hodné Mňa a Môjho večného Kráľovstva.

Nebojte sa zločincov Moje deti, oni smerujú nesprávnou cestou k záhube, ak neučinia pokánie, neobrátia sa včas. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá byť správna, ale jej koniec vedie k smrti. Nebude žiadna milosť bez pravého ľútostiplného pokánia. Nie je to Moja vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby všetci činili pokánie pre matie večného života, ale všetci sa rozhodujú za seba, či Ma chcú prijať ako svojho Záchrancu a kajať sa, alebo nie. Ja nikoho nenútim.

Som spravodlivý Sudca, ktorý súdim čestne a správne. Každý vydá účet za svoje skutky, dobré či zlé. Ja odplatím, pomsta je Moja. Nikto nebude mať žiadne ospravedlnenie. Teraz je čas milosti. V ten Deň bude na to príliš neskoro. Každý zakrátko spozná svoj osud.

Mŕtvi alebo Živí

24. března 2016 v 16:57 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Mŕtvi alebo Živí - 24. marca 2016

Väčšina vyznávajúcich Kresťanov aktívne nenasledujú Ježiša Krista. Iba veria v Ježiša a veria že majú spásu. Niektorí z nich iba vykonávajú náboženstvo. Čítavajú si svoju Bibliu a chodievajú do cirkvi a modlia sa predtým ako idú do postele. Niektorí z nich prijali Ducha Svätého, ale nenasledujú Ducha Svätého.

Veľmi málo Kresťanov sú ŽIVÍ. Väčšina z nich sú mŕtvi, mŕtvi v hriechu. Sú prispôsobení svetu a bežia za vecami sveta. Nemajú žiadny vzťah s Ježišom Kristom. Nenaslúchajú Duchu Svätému, nenasledujú a neposlúchajú Ho. Majú meno akoby boli živí, ale sú mŕtvi, mŕtvi vo svojich hriechoch.

Ak aktívne nehľadáme Ježiša Krista, nechodíme za Ním, nenaslúchame Jeho hlasu, nenasledujeme usmernenia od Ducha Svätého, každý deň, a nerobíme to, čo nám On prikazuje každý deň, potom sme duchovne mŕtvi.

Ste živí? Žijete pre Ježiša Krista alebo ste duchovne mŕtvi? Poďte ožiť pre Ježiša. Ak náš vzťah s Ježišom Kristom nie je reálny a nežijeme pre Neho, potom naše náboženstvo je márne, zahynieme.

Ste ŽIVÍ a žijete pre Božie kráľovstvo? Slúžite Kráľovi, Ježišovi Kristovi?

Nech vás Ježiš žehná.

Bežte ku Mne

23. března 2016 v 21:55 | Ježiš |  Posledná poľnica
Bežte ku Mne - 23. marca 2016

Ak vám niektorí povedia, že Ja hovorím len k nim, potom klamú a zavádzajú vás. Majú chybné pohnútky. Bežte ku Mne a k nikomu inému. Moje ovce počujú Môj hlas, naslúchajú jedine Mne a nasledujú jedine Mňa.

Nedajte sa nikým odlákať preč odo Mňa. Ak nepočujete Môj hlas, hľadajte ako počuť Môj hlas. Nestrácajte nádej ani sa nevzdávajte, ale zostávajte hľadať, dokým Ma nebudete počuť. Ja rozprávam. Som jediný Dobrý Pastier, ktorý sprevádzam a vediem Mojich vlastných na každom kroku cesty. Ochraňujem Mojich vlastných od ublíženia, ale potom musíte zostávať so Mnou a nezatúlavať sa odo Mňa.

Pre mnohých je ľahšie naslúchať hlasom cudzincov a nasledovať ich, než hľadať Ma, počuť Ma a nasledovať Ma, ale Ja som jediná Cesta, Pravda a Život.

Tí ktorí sú vedení Mojím Duchom, sú Moje milované deti. Môj Duch Pravdy ich privádza do všetkej pravdy. Ja nediskriminujem a nijako neuprednostňujem, ale je to ponechané pre všetkých a pre každého hľadať Ma. Nedajte si nikým vziať vašu korunu. Cesty zvodcov vedú len k záhube. Bežte ku Mne. Ja vás milujem a starám sa o vás.

Slová ŽIVOTA

23. března 2016 v 21:54 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Slová ŽIVOTA - 23. marca 2016

Slová Ježiša Krista sú slová ŽIVOTA. Ježiš Kristus Osobne je Božie Slovo. Ježiš povedal, že "slová ktoré som vám hovoril sú duch a život." Človek nebude žiť zo samotného chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Ježiš Kristus prišiel a priniesol slová ŽIVOTA, vravel slová života a tie boli zaznamenané v evanjeliách, Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. Tie slová dávajú ŽIVOT tým, ktorí ich berú seriózne a ktorí ich poslúchajú. Duch Svätý nám pripomína ony úplne rovnaké slová. Ak si nevážime a neposlúchame slová Ježiša Krista, tak zahynieme.

Niet ničoho dôležitejšieho na čítanie, zapamätanie si, uvažovanie, než sú slová Ježiša Krista. Duch Svätý nám dá porozumenie a ak poslúchame ony slová, budeme žiť, ak ich neposlúchame, zahynieme.

Poďte si prečítať slová Ježiša Krista ako sú zaznamenané v evanjeliách a nechajte ich priniesť vám ŽIVOT.

Nech vás Ježiš žehná.

Kam dál