Svadobná hostina Mojej večnej sladkej lásky

2. června 2015 v 20:03 | Ježiš |  Vydavateľstvo Srdce
Svadobná hostina Mojej večnej sladkej lásky - Veľkonočná nedeľa, 5. apríla 2015.

(Čas milosti je blízko svojmu koncu)

1. V súčasnosti uvádzam zmenu paradigmy1, dieťa Moje, a všetci sa majú teraz dozvedieť, ako som pripravil Môj Návrat vo vás aj v praktickom živote a premene. Mnoho rokov som vás dosiaľ pripravoval skrze Moje vnútorné slovo v sluhoch a slúžkach, že Ja, Otec všetkého bytia a života, sa vraciam v oblakoch Neba, aby som bol v čase posledného súdu u Mojich, utváral s nimi tento čas a uskutočnil skrze nich súd a nápravu všetkého padnutého. V správnom čase, v ktorom budú duchovne mŕtvi prebudení a oslobodení z hrobov ich myšlienkového väzenia.

2. Okolo vás vidíte Satanovo vojnové štvanie prostredníctvom jeho vazalov, ktorými sú síce aj mnohí nič netušiaci a nevedomí, padnutí v pasciach jeho siete, avšak - predsa bez ohľadu na to - teraz usilovne pracujú na zániku doterajšieho sveta, ako ste ho doposiaľ poznali. 2 Toto teraz prebieha už po niekoľko storočí v narastajúcej miere, avšak tak, ako som poprvýkrát v čase Môjho telesného zostúpenia na Zem skoncoval so zhonom diablov v neviestkárskom chráme v Jeruzaleme, tak teraz s vami a skrze vás zasadím definitívnu smrteľnú ranu Zvieraťu, keďže sa opäť vytlačilo von z podzemia s mocnými pazúrmi, rohmi a úkladmi, a teraz celkom otvorene pácha svoje neplechy medzi ľuďmi.

3. Jeho hlavy sú okrem iných vojská a ich zbrojársky priemysel, drogové kartely farmácie, klamlivé univerzity satanovej školy vo všetkých oblastiach smrtiacej medicíny a vied, helénske a rímske filozofie vyvierajúce z babylonskej neviestky, z falošnej viery vo Vatikáne, ktorý veľkú časť ľudstva v katolicizme nenápadne odčlenil k uctievaniu bohyne, tým že mariánsky kult, uctievanie Mojej telesnej matky, posadil na prvé miesto, ako i tajné služby, súkromné armády a mamonom bohatá satanská elita, sústredená do podsvetia tajných združení a lóží.

4. Všetky tieto VIPy3, ktoré sa domnievajú, že s peniazmi môžu vládnuť svetu, budú musieť spoznať, že ich falošný papier - v ktorej to peňažnej forme sa tiež vždy - a teraz najrýchlejšie znehodnocuje, ani prstom nepohne ku ich blaženosti, keď Lucifer - ich otec - im pokynie, zaplatiť cenu za jeho podporu a bude sa domáhať ich duší na súdny deň.

5. Zostávajte teda teraz celkom pokojné, upevnené vo viere, deti Moje, Moji synovia a dcéry, aj keď sa teraz seba pýtate, prečo Moje slová v poslednom čase tak sprísneli, ba sú viac a viac preniknuté vážnosťou a teraz vás vo väčšom množstve vyzývajú, vstúpiť do radov duchovných bojovníkov, to znamená, celkom aktívne sa podieľať na informačnej vojne, aby sa aj tí poslední z ľudí a národov prebudili, zachránili sa zo smrteľného spánku a takisto boli povolaní spolupracovať na Kráľovstve mieru.

6. Aj tí, ktorí sa prebúdzajú až navečer a podieľajú sa na práci vo vinici Mojej lásky, dostanú plnú mzdu, a tentokrát to bude tak, že žiaden Môj robotník, ktorý Mi slúžil už od rána a napoludnie, nebude reptať, že aj tamtí obdržia celú plnosť - čiže plnú mzdu Mojej lásky, ak len sú ochotní, konečne sa pousilovať, nechať sa Mnou pohnúť a vojsť do duchovného hnutia Mojich služobníkov a služobníc, Mojich synov a dcér, Mojich spravodlivých a svätých, ako Moje, v najvnútornejšej hĺbke svojho srdca prosté dieťatká, ktoré pochopili, že majú nasledovať Baránka - Mňa, vo všetkej pokore a láske na ceste kríža a zmŕtvychvstania k večnému životu.

7. Povolávam ťa teraz, služobnica Moja, trochu bližšie popísať hnutie organickej služby Mojim na stránkach "Vo vlastnej veci" (príloha v zošitoch), aby tak aj oni, ktorí doposiaľ boli prevažne čitateľmi Mojich slov a zaoberali sa prípravnou prácou na vnútornom duchovnom stave ich duše a ešte nie tak veľmi zažili toto hnutie, sa teraz o ňom dozvedeli, že táto duchovná cirkev už jestvuje aj celkom prakticky a telesne tu na Zemi, a že som ju vystaval paralelne k Lorberovskému hnutiu a hnutiu vnútorného slova - áno, že som povolával zo všetkých denominácií a oblastí kresťanského života.

8. Aj samotní židia, moslimovia, budhisti a inoverci každého druhu sa nachádzajú v tomto hnutí, spoznali Ma vo svojom srdci a pokorili sa predo Mnou, Otcom všetkého Bytia, keďže sa premáhali dychom Mojich úst a vyrástli skrze vnútornú duchovnú inšpiráciu, a to od okamihu vyliatia Môjho Ducha svätého, Utešiteľa, ktorý teraz pripravil v srdciach všetkých ľudí každej farby tejto doby, totiž to, čo sa teraz deje na všetkých koncoch tejto Zeme: Môj návrat v mocnom hnutí konca a smrteľnú ranu starému babylonskému kultu, výstavbu Mojej záchrannej archy, vykúpenia ľudstva z duchovnej smrti a výstavbu pokojnej Božskej pozemskej školy prevzatím Mojej vlády na všetkých rovinách vášho ľudského života na Zemi, ako aj privedenie ľudského sebauvedomenia do Nebies už tu na Zemi v priebehu prichádzajúceho a pre tých Mojich už teraz tu prítomného Kráľovstva pokoja.

9. Teraz nadišiel čas zjavenia v srdci každého jednotlivca, aby tak - keďže skrze vonkajšie vojnové zmätky majú byť tí Moji pozemsky rozptýlení vo všetkých krajinách, ako to už raz bolo v čase prvých kresťanov - každý jeden dokázal sám počuť Môj hlas a Ja aby som mohol viesť Moje stádo skrze všetky núdze a situácie. Tento čas prichádza - ba už je tu, keďže sa nepriateľ 4 nadýchol k boju. A ako sa bránil už stovky rokov tomu, aby sa východ spriatelil so západom, tak chce túto priepasť ešte prehĺbiť a zničiť Európu, tak ako i najmä srdce Európy, nemeckú krajinu, aby prevzal panstvo nad celým svetom.

10. Keď NATO5, čierny rytier, napáda Rusko a obrátene Rusko je nútené vrhnúť bomby na nemecké mestá, je zotrvanie vo vonkajšom zdanlivom pokoji a zdanlivom mieri už viac bez šance. V týchto udalostiach sa klbko rozmotá. Ľudskí duchovia sa úplne oddelia a vykryštalizuje sa, kto teda nasleduje pravého Pastiera a kto zastáva miesto v sile Ducha a pravého života, aby tak spoznali, že Ja, váš Záchranca a Pán, rozpúšťam zmätok a zriaďujem Moje panstvo nad smrťou a diablom, rozširujem Kráľovstvo pokoja a v ľuďoch pravého kresťanstva, ktoré je organicky živé nasledovanie Mojej lásky, preberám vedúce postavenie a obsadzujem s týmito Mojimi, ktorí sú teraz vyškolení a potom i schopní, splniť tieto úlohy a úrady tak, aby Moja vláda úplne a celkom zaúčinkovala a zviditeľnila sa. 6

11. Ako som vám radil už pred niekoľkými rokmi, intenzívne si čítať Zjavenie skrze Môjho apoštola Jána a tiež si vykladať toto zjavenie v jednoduchých slovách tak, aby ho dokázal pochopiť i ten najprostejší človek, tak vás teraz ešte raz intenzívne volám k tomu, aby ste toto činili, lebo v ňom spočíva kľúč k terajšiemu svetovému dianiu.7

12.Toto Jánovo zjavenie bolo vrcholným bodom všetkých proroctiev, čo sa týkajú dnešnej poslednej doby, obzvlášť vyplnenia a vyjasnenia proroctva skrze Daniela v Starom Zákone a vedie vás do školy spoznávania. Predovšetkým vás ono povoláva, prehĺbiť si teraz vieru a dôveru, že Ja som opravdivo Pánom nad všetkými situáciami, rozpoloženiami, svetmi, vesmírmi, tvormi, výtvormi, ľuďmi i zástupmi nebeských vojsk, ktorý terajšie rozpoloženie, tak ako i všetko od počiatku čias minulých i budúcich, prehliada, ovláda, reguluje a vie vyriešiť to, čo sa vám zdá byť ešte nejasné a problematické.

13. Vládnem tejto dobe jednako len skrze Moje telo, ktorým sú tí Moji, a teda platí predpoveď, že sa v tomto čase opäť ukážem aj telesne, ale práve tak aj duchovne, avšak nie tak, ako si to mnohí predstavovali, že znovu prídem v tele Môjho pozemského života, ale prichádzam v dokonalom tele tých, ktorí Ma milujú a nasledujú Ma vo všetkých záležitostiach života. Prichádzam v tebe - i v tebe i v tebe, ak Ma nasleduješ a miluješ Ma nadovšetko i nad každého! Vy tvoríte Moje Kristovo telo! Vy ste Ja, a Ja som vo vás. Pochopte toto predsa konečne vo všetkej hĺbke, tak aby som vás nemusel stále znova dvíhať do tohto uvedomenia, tisnúť vás nahor,8 ale aby ste zostali vo Mne - čiže v poznaní a vo viere, že toto je jediná možnosť, ako možno zriadiť Kráľovstvo mieru zo Mňa - aj telesne tu na Zemi.

14. Povedal som vám: Táto pozemská škola je miestom vtelenia tiež Mojich najvyšších anjelov, ktorí - tak ako Ja v čase Môjho vtelenia v Betleheme - týmto spôsobom stále znovu obnovujú tento Betlehem. A tak, ako anjeli, vteľujú sa sem aj najvyšší duchovia zo všetkých svetov, aby prekráčali touto pozemskou dráhou, a takisto uvoľňujem aj duchov z vnútra Zeme a volám ich do slobody ľudského a potom božského života, keď sú pripravení, tak ako Ja, prijať na seba svoj kríž ťažkého mäsitého tela a nasledovať Ma v pokore a láske.

15. Vy deti, nasledujte túto výzvu v každej naliehavosti, lebo čas milosti sa blíži k svojmu koncu, čas rozdelenia stojí predo dvermi. Satanovo vojnové rinčanie dáva prebudiť a načúvať aj toho posledného ospalca, predsa je to ako s onými desiatimi pannami, ktoré majú olej vo svojich lampách: Ony nepremeškajú ženíchovu svadbu, ale tie, ktoré si olej iba požičali - duchovne - a žili na úkor múdrych mladých žien, budú sa musieť len prizerať a pred zatvorenými dverami vyčkávať na jednu ďalšiu, ale trpkú šancu.

16. Teda hore sa, hore sa, a teraz si rýchlo naplňte a pripravte si lampy, lebo Ja prichádzam ako zlodej v noci - teda náhle a neočakávane. Kto je v srdci pozorný na vanutie Ducha a nemá Ducha zhasnutého, ten v sebe pociťuje každý jeden pohyb a každé jedno zvýšenie alebo zníženie Môjho života v sebe a je zaškolený, dávať pozor a prizerať sa, kedy stláčam kľučku na dverách do svadobnej sály, aby rýchlo so Mnou vstúpil a spolupodielal sa na svadobnej hostine Mojej večnej sladkej lásky.

Amen. Váš Otec Ježiš Kristus, - Amen.

---

Poznámky pod čiarou:

1. Paradigma = zásadný spôsob myslenia, pohľad na svet.
2. Cieľom týchto vazalov je nový svetový poriadok so svetovládou a posledný súd pod vedením Lucifera, ich boha.
3. VIP = "very important person" = veľmi dôležitá osoba. Toto označenie býva prideľované napr. u leteckých dopravných spoločností na letiskách osobám, ktoré sú považované za mimoriadne bohaté, mocné alebo aj veľmi vplyvné, aby boli zvlášť obskakované.
4. Viď mocnárov, ktorými sionisti ovládajú SŠA.
5. Niekdajší obranný ale dnes útočný zväz (viď napr. Líbiu), zmutované spoločenstvo štátov pod réžiou SŠA.
6. Čo býva utajované masmédiami, môže si každý pozrieť napr. tu: link1, link2, link3 (videá v nemčine)
7. Viď "Jánovo Zjavenie - Vysvetlenia slovom Pána v našej dobe", zošit vo formáte A5, ktorý možno dostať zdarma v našom vydavateľstve (aj v holandčine.)
8. Biblický citát "Ako dlho vás mám ešte znášať?" znie správne preložený z gréčtiny: "Ako dlho vás mám ešte dvíhať?" (Lk 9:41)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama