Učte sa odo MŇA

21. června 2015 v 13:19 | Jan Boshoff |  Posledné volanie
Učte sa odo MŇA - 21. júna 2015

Ježiš Kristus neustanovil iných učiteľov, aby učili tých, ktorí Ho nasledujú. On Osobne je náš UČITEĽ. On nás bude učiť. Ježiš pokarhal farizejov. Čítam z Matúša 23:8, On povedal: "Ale nedávajte sa volať rabínmi; lebo Jeden je váš Učiteľ, a vy všetci ste bratia."

Tí, ktorí nasledujú Ježiša Krista, sú BRATMI, žiaden z nich nie je učiteľom. My všetci sme SVEDKAMI Ježiša Krista a oznamujeme svetu, čo NÁS Ježiš NAUČIL, ak Ho nasledujeme. A ak nasledujeme Ježiša Krista, ON nás bude učiť OSOBNE.

Čítam slová Ježišove z Matúša 11:28: "Príďte ku Mne všetci, ktorí ste unavení a obťažení, a Ja vám dám odpočinok. 29 Vezmite Moje jarmo na vás a učte sa odo Mňa, lebo som mierny a pokorný v srdci, a NÁJDETE ODPOČINOK PRE VAŠE DUŠE. 30 Lebo Moje jarmo je pohodlné a Moje bremeno je ľahké." Jestvuje PODMIENKA pre to, aby nás Ježiš učil a tá je, že MUSÍME VZIAŤ NA SEBA JEHO JARMO. Jeho JARMO sú Jeho slová, Jeho prikázania a vtedy ak poslúchame Jeho slová, On nás bude učiť. Ježiš tu nie je fyzicky s nami, ale On poslal Jeho Svätého Ducha, aby nás učil a sprevádzal nás. Kristov Duch nás bude učiť, ak Ho nasledujeme.

Čítam z Jána 16:7, Ježišove slová: "Ale hovorím vám pravdu, je to pre váš pokrok, že odchádzam; lebo keby som neodišiel, Pomocník by k vám neprišiel; ale ak pôjdem, tak vám Ho pošlem. A On, keď príde, bude usvedčovať svet ohľadom hriechu a spravodlivosti a súdu; ohľadom hriechu, pretože oni vo Mňa neveria; a ohľadom spravodlivosti, pretože Ja idem k Otcovi a vy Ma už viac nebudete vidieť; a ohľadom súdu, pretože vládca tohto sveta je súdený."

Ježiš pokračuje hovoriť, že im má povedať ešte mnohé iné veci, ale oni ich nedokážu prijať, nedokážu ich uniesť.

Verš 12 "Mám vám povedať omnoho viac vecí, ale teraz ich nemôžete uniesť. 13 Ale keď On, Duch pravdy, príde, On vás bude bude sprevádzať do všetkej pravdy; lebo nebude hovoriť z Jeho vlastnej iniciatívy, ale čokoľvek čo počuje, bude hovoriť; a odhalí vám, čo má prísť. 14 On Ma oslávi, lebo vezme odo Mňa a odhalí to vám. 15 Všetky veci, ktoré má Otec, sú Moje; preto som povedal, že On vezme z Môjho a odhalí to vám."

Duch Svätý nás bude učiť, AK nasledujeme Ježiša Krista, nebudeme učení inými ľuďmi a nebudeme učiť seba čítaním Biblie a iných kníh. Budeme učení Svätým Duchom, budeme POČUŤ Ježiša Krista Osobne. Jeho Duch nás bude SPREVÁDZAŤ. Ježiš povedal, že 'ČLOVEK NEBUDE ŽIŤ ZO SAMOTNÉHO CHLEBA, ALE Z KAŽDÉHO SLOVA, KTORÉ VYCHÁDZA Z BOŽÍCH ÚST.' Matúš 4:4.

Tí, ktorí nasledujú Ježiša, Ho budú POČUŤ hovoriť, pretože budú POČUŤ slová, ktoré VYCHÁDZAJÚ Z JEHO ÚST. On ich bude UČIŤ. Všetko, čo Ježiš chcel povedať svetu a Jeho učeníkom, NEBOLO povedané, nebolo to napísané v písmach. Ježiš povedal, že bolo omnoho viac vecí, ktoré On chcel povedať Jeho učeníkom, ale oni by s tým nedokázali narábať, nedokázali by to zniesť.

Zopakujem Jána 16:12 "Mám vám povedať mnoho ďalších vecí, ale teraz ich nedokážete uniesť. 13 Ale keď On, Duch pravdy, príde, On vás bude sprevádzať do všetkej pravdy; lebo nebude hovoriť z Jeho vlastnej iniciatívy, ale čokoľvek On počuje, to bude hovoriť; a odkryje vám, čo má prísť." Ježiš Kristus vám ODKRYJE Seba, On odkryje mnohé veci, On ODKRYJE budúcnosť a bude SPREVÁDZAŤ všetkých a každého, kto Ho nasleduje, všetkých a každého, kto NASLÚCHA Duchu Svätému. Ale je tam PODMIENKA, že máme VZIAŤ JEHO JARMO NA NÁS, musíme POSLÚCHAŤ Jeho slová ako sú zaznamenané aj v evanjeliách Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. Máme sa KAJAŤ a PRIJÍMAŤ Ježiša ako nášho Pána a Majstra, máme sa POKORIŤ pred Ním a POSLÚCHAŤ Ho. Máme byť pokrstení vo vode, máme žiť vo svätosti a spravodlivosti. Máme Ho vyhľadávať v modlitbe. Máme vyhľadávať krst v Duchu Svätom, Svätého Ducha, ktorého On prisľúbil, ktorý nás bude sprevádzať a učiť nás a vtedy On DÁ Ducha Svätého do tých, ktorí Ho vážne hľadajú a keď už raz prijmú Ducha Svätého, tak majú NASLÚCHAŤ, NASLEDOVAŤ A POSLÚCHAŤ Ducha Svätého. Je tam PODMIENKA pre bytie vyučovaným Ježišom Kristom a tá je, že musíme vziať Jeho jarmo na nás, Jeho slová, Jeho prikázania, máme ich POSLÚCHAŤ.

On povedal: "Ktokoľvek si PRAJE nasledovať ma, musí zaprieť seba, zdvihnúť svoj kríž a prísť sem nasledovať Ma." Čo je Jeho kríž? Jeho kríž je Jeho jarmo, Jeho prikázania, ktoré nám On dal, ako by sme mali žiť, ako je to zaznamenané aj v evanjeliách. Ak POSLÚCHAME Ježišove slová, ak berieme Jeho jarmo na nás a sme seriózni v nasledovaní Ho a vyhľadávame Ho s celým naším srdcom, potom nás On bude učiť a bude nás viesť. Tí, ktorí nasledujú Ježiša Krista, BUDÚ NÍM VYUČOVANÍ. On vraví: UČTE SA ODO MŇA. Nemôžeme sa učiť cestám Ježiša Krista od ostatných ľudí, SPOZNÁVAME Ho učením sa OD NEHO. A to je dôvod, prečo Ježiš povie väčšine veriacich: "Choďte preč, Ja som vás nikdy nepoznal", pretože oni sa od Neho nikdy neučili, učili sa od iných ľudí. Učili sa Bibliu, naslúchali iným ľuďom, ale nikdy nenasledovali Ježiša, nikdy Ním neboli učení, nikdy Ho NESPOZNALI a to je dôvod, prečo ich na konci odmietne, pretože oni Ho nepoznajú.

Ste učení Ježišom? Prijímate Ducha Svätého? NASLÚCHATE Mu a NASLEDUJETE Ho? HĽADÁTE Ho každý deň? Vzali ste si Ježišovo jarmo na seba, alebo ste stále svetskí? Ste stále podobní zvyšku sveta? Pretože vtedy nemôžete byť učení Ježišom a nebudete Ho poznať.

Hľadajte Ježiša s celým vaším srdcom a UČŤE SA OD NEHO, inak ZAHYNIETE bez Neho.

---

Kajajte sa, poslúchajte Ježiša, PRESTAŇTE HREŠIŤ, buďte pokrstení vo vode.
Hľadajte krst Ducha Svätého spolu s jazykmi.
Poslúchajte evanjelium: Matúša, Mareka, Lukáša a Jána.
http://www.finalcall07.com
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama