Meditácia

21. července 2015 v 14:01 | Hans Künzle |  Ježiš je v nás
Meditácia

Tichá komôrka...

...je iný výraz pre Nebeské kráľovstvo v nás. Tu a iba tu môžeme byť Bohu najbližšie a nechať vtekať Božiu silu cez našu dušu do materiálneho tela. Jestvuje ešte jeden ďalší výraz ako vstúpiť do "tichej komôrky", a tento sa nazýva: meditovať. Žiaľ tento pojem je zle používaný predovšetkým východnými náboženstvami. Naša meditácia, ktorú nazývam kresťanská meditácia, sa značne odlišuje od východnej podoby meditácie. Táto forma vstúpenia do seba otvára cestu k životu. "Ja som cesta, pravda a život", hovorí Ježiš. Tu v meditácii smieme pohnúť aj so všetkými otázkami, ktoré nás zamestnávajú materiálne, duševne alebo duchovne a bude nám pridelená odpoveď, ktorej v každom prípade aj porozumieme. Tu je nám Ježiš najbližšie. Áno, On je nám ešte bližšie než telo! Preto sa vydajme na cestu, nájsť pravdu, ktorá vedie k životu.

Ešte jedna posledná úvodná poznámka sa mi javí byť mimoriadne dôležitá. Jedine v tejto tichej komôrke možno spoznať pravdu skrze svetlo Božieho Ducha. Čítanie Biblie alebo lekcie z iných spisov nemôžu sprostredkovať toto svetlo, pretože všetko vonkajšie získava poznanie predovšetkým v mieste srdca. Tu vo vnútri cítime ešte zreteľnejšie, čo Pravda je a čo nie je. Chcem to ukázať na jednom konkrétnom prípade. Bol som upozornený na jeden text, ktorý pojednáva o "božskej Láske" vzhľadom "na Maitreyu, Krista". Tento text môže naklonený čitateľ preskúšavať s Bibliou, ba dokonca s Lorberovými prácami, a nenájde žiaden rozdiel. Čitateľ (hovorím tu o vyznávajúcich kresťanoch a čitateľoch nového zjavenia) bude veriť, že tento text je absolútne biblický a súhlasí s 1.Korinťanom 13. Lenže taký nie je. Je to absolútne dokonalé podvodné dielo. Toto podvodné dielo sa vo "vonkajšom živote" (primerane rozumu) nedá naskrz prehliadnuť/rozpoznať. Mohol by to byť malý predzvestovateľ pre celkom veľkého oslepiteľa, ktorý pravdaže skôr či neskôr vystúpi. To čo Antikrist, alebo prvé zviera zo seba vydá, bude preto tiež priťahovať najprv náboženských ľudí vo svojom neodolateľnom okúzlení a bude mimoriadne dokonalým podvodným dielom zameraným na to, aby každý, kto bude zastávať túto mienku, že toto nie je od Boha samotného, bol okamžite považovaný za kacíra a primerane tomu zaobchádzaný. Kto nemá vnútorné spojenie s Ježišom Kristom v tomto čase, ten naletí veľkému oslepiteľovi a potom už bude príliš neskoro.

Kresťanská meditácia

Táto forma meditácie je ľahko vykonateľná každému a v každom čase. Dokonca deti, akonáhle sa naučili hovoriť, môžu používať túto formu meditácie. Lebo nájsť Boha to je vyhradené pravdaže predovšetkým deťom a prebudeným ľuďom s detskou mysľou.

V protiklade k iným formám meditácie zanedbáme vonkajšie okolnosti, ako je telesná poloha alebo určitá technika dýchania. Zaujmeme pohodlné držanie tela v sede alebo v ľahu. Uprednostníme ležanie v posteli a pritom zaspanie, keďže to nie je žiadna nevýhoda, lebo s týmito myšlienkami je zaspanie dokonca želateľné, keď duša vedome nespí. Posledné myšlienky pred zaspaním razia potom činnosť duše počas telesného spánku. Meditovať môžeme pravdaže aj pri chôdzi, jazdení, jednoducho všade.

Začíname s trvaním meditácie asi 5 minút, a to niekoľkokrát za deň. Zostáva to ponechané na teba, ako často si nájdeš svoj čas. Potom zakaždým predĺžiš trvanie na 10 minút. Potom na 15 minút a tak ďalej. Toto zostáva ponechané celkom na teba, nejaké určité pravidlo neexistuje. Žiadúce by bolo, môcť tak jedného dňa meditovať tri krát za deň vždy 1 hodinu. Azda učiníš námietku, že na to vôbec nemáš čas. Ale zakrátko získaš skúsenosť, že si hľadáš čas akoby od seba, ktorý potrebuješ pre osamotenosť v Božskej láske.

Meditácia má niečo spoločné aj s koncentráciou. Každý má skúsenosť, že sa mu stavajú do cesty stovky, ba tisíce rušivých myšlienok. Premiestnenie sa z vonkajšieho života piatich zmyslov do vnútorného života sústredenia, kde odpájame týchto 5 zmyslov, nie je ľahké. Častokrát je treba asi 20 minút, kým dennou prácou rozrušená duša príde do určitej miery k upokojeniu a koncentrovanie sa ide o čosi ľahšie. Kto má ešte televízor, ten to má odpočiatku omnoho ťažšie, odpojiť vonkajší život, lebo je priveľmi naladený na svet s jeho zhonmi a jeho pudeniami. Nechcem priamo povedať, že v tomto prípade je meditovanie celkom nemožné, ale mať vnútorné spojenie s Kristom a zároveň záujem o svet, to je skutočne nemysliteľné. Vychádzam však raz z toho, že svet s jeho špinou ťa už vopred dostatočne napálil a teda s ním už nemáš nič viac pod čapicou (-:}. Teda, keď ťa myšlienky rušia pri koncentrácii, tak sa nevzrušuj, ale jednoducho ich opusti, hneď ako si ich uvedomíš a vráť sa naspäť ku tvojej myšlienke alebo k téme meditácie.

Myšlienka alebo téma meditácie

Ktorú takú dôležitú funkciu má vlastne meditácia? Modlenie sa je rozprávanie, meditovanie je počúvanie. Tak ako sa nie vždy rozprávaš cez telefón s tvojím priateľom/tvojou priateľkou, ale medzičasom aj počúvaš, tak je to aj v spojení s Bohom. Teda nielen modliť sa a predkladať Pánovi tvoje svetské a hmotné prosby, ale aj sem-tam počúvať, čo k tebe hovorí. "Vnútorné zbieranie je viera a mlčanie v Božej prítomnosti. Mal by si si preto navyknúť, byť skoncentrovaný vo svojej prítomnosti s oddanou pozornosťou, rovnako ako ten, kto je Bohu oddaný a s ním spojený. Toto sa má diať v uctievaní, pokore a podrobení sa, tým že Ho vidíš v najvnútornejšej schránke tvojej duše, bez tvaru, pripodobenia alebo nejakého mimoriadneho tvaru a podoby." (citát z "Duchovný Vodca", Michael de Molinos, vydavateľstvo Srdce.)

Takže meditovanie nie je modlením sa! Pred meditovaním máš jednu myšlienku alebo jednu tému, s ktorou sa chceš zaoberať a na ktorú si možno praješ odpoveď, ale zostávaj bez akéhokoľvek očakávania! Vedľa myšlienok je dôležité aj cítenie. Presne ako pri modlení. Nesprevádzaj slová tvojej modlitby so žiadnymi vnemami a pocitmi, lebo tak sa môžeš za niečo modliť aj 50 rokov - a nič sa nestane. Tak aj tu. Myšlienku meditácie musíš cítiť, tieto pocity majú byť silné.

Pri prvých pokusoch o meditáciu, ale aj na začiatku každého meditačného cvičenia začíname s vlastným rozjímaním, s najdôležitejšou a všetko objímajúcou myšlienkou: "Boh ma miluje". Ako ty túto myšlienku sformuluješ, zostáva ponechané na teba. "Som Bohom milovaný", "Ježiš žije vo mne", "Boh miluje všetkých ľudí", "BOH JE", je len niekoľko príkladov. Zostávaj pri tvojej myšlienke a preciťuj, že Božia láska k tebe a ku všetkým ľuďom je taká istá. Bez tejto lásky nemôžeme chodiť, ani dýchať a nemali by sme žiadne bijúce srdce. Len Jeho Láske vďačíme za bytie a zato že žijeme. Táto láska nie je nejako zaslúžená, ale je čistá milosť, čistý dar: Je Jeho stvorením.

Keď sa tejto myšlienke viackrát oddáš a ako bolo povedané, so zodpovedajúcim pocitom, tak budeš veľmi skoro pociťovať hlboký, až doposiaľ nepoznaný vnútorný mier. To je tá prvá odpoveď. Tento mier v tebe plodí silnú túžbu, vždy opäť znova zažívať tento mier. Prirodzene že tento mier a vnútorný pokoj po meditácii bude spočiatku opäť relatívne rýchlo narušený. Ale preto nebuď ustarostený, lebo "Dobrá vec si vyžaduje chvíľu času." Už zakrátko budeš vidieť účinky tohto meditačného cvičenia vo všednom dni, alebo omnoho viac, ostatní ľudia, tvoje okolie, budú vidieť účinky. (Zostáva ešte poznamenať, že neskôr, keď sa vnútorné spojenie k Ježišovi Kristovi stane pevnejšie a zvyklosťou, On potom tieto sladké šťastné pocity často necháva zmiznúť, aby sa tvoja viera nezakladala na duševnej zmyslovej rozkoši, ale na bezvýhradnej dôvere. Ale v každej fáze, kde budeš smieť ešte hlbšie zažiť Boha, budeš vnútorne vedený.)

Teraz vlastne už nepotrebujem písať nič viac o tejto téme, lebo odteraz ty sám budeš pozorovať, ako to ďalej pokračuje v meditácii. Budeš vedený Duchom Božím, lebo teraz už plníš prvú podmienku, aby v tebe mohla rásť prebývajúca duchovná iskra.

Ktoré sú to podmienky? "Miluj Boha s celým tvojím srdcom, s celou tvojou dušou a s celou mysľou" ako aj "miluj tvojho blížneho ako teba samého". To druhé však potom pochádza z toho prvého.

Ale napriek tomu, chcem prejsť ešte kúsok ďalej a popísať, aké následky prináša táto prvá myšlienka meditácie "Boh ma miluje, On žije vo mne". Napríklad spoznávanie Ježiša v sebe a v iných ľuďoch. Kto môže spoznať Ježiša ako obraz človeka, ten zažíva celkom mimoriadnu milosť, čo však zostáva vyhradené len niektorým celkom čistým dušiam. Častokrát robíme chybu a predstavujeme si Ježiša Krista tak, ako On kráčal na Zemi ako človek. To však nie je Jeho vôľa. Všetky obrazy, ktoré tu a tam boli a bývajú namaľované, nás privádzajú na nesprávnu koľaj. On povedal: "Idem tam, kde je môj Otec a posielam vám Utešiteľa", čiže Ducha Svätého. Tak ako sú Otec a Ježiš jedno, tak je aj Ježiš a Duch Svätý (alebo Duch Boží) jedno. Keď máme v sebe Ducha Božieho, tak máme v sebe aj Ježiša alebo Otca. Nie Ježišov obraz, ale sedem Ježišových vlastností alebo Duch je to, čo v nás žije a čo máme vidieť v iných ľuďoch. Tieto vlastnosti sú známe ako láska (láska k Bohu a k blížnemu), svetlo (pravda, poznanie, múdrosť, slovo), sila (vôľa, "staň sa"), Boží poriadok (prirodzené a duchovné zákonitosti), vážnosť (vytrvalosť), trpezlivosť a milosrdenstvo (súcit). Čím viac teda Ježiš alebo práve Duch Boží v nás rastie, tým zreteľnejšie sa v nás prejavujú tieto vlastnosti. Toto je Ježišov obraz. Keď raz potom Boží Duch tak vzrástol, že duša už nemá viacej žiadnu nečistotu a on môže naplniť celú dušu, vtedy sa dostavil čas znovuzrodenia.

Ale už pred týmto znovuzrodením smieme vidieť nádheru. Smieme nahliadnuť do Nebeského kráľovstva akoby cez kľúčovú dierku. Toto je ďalšia vyhliadka tejto jednoduchej meditácie. Smieme mať skutočne podiel na celej pravde a tiež ju zažívať, a nielen mať o nej mŕtve poznanie.

Už po relatívne krátkom čase si môžeš vziať so sebou do meditácie aj ďalšie myšlienky. Začni s tým, že si necháš dávať odpovede na tebe nezrozumiteľné biblické verše. Budeš žasnúť, ako zreteľne vyjdú odpovede a predovšetkým aj aké obsažné. A toto AKO, čiže akým spôsobom dostávaš odpoveď alebo riešenie, ti nerobí žiadne starosti. Boh vie, ako Mu rozumieš. Aj v tomto ohľade buď bez určitého očakávania.

Ďalšie dôležité otázky sú tiež: "Prečo mám túto alebo tamtú chorobu, prečo toto nešťastie, prečo toto príkorie, ktoré ma postretlo, prečo sa udialo toto alebo tamto?" Keďže nič sa nedeje bez božskej vôle a nakoniec všetko slúži k dobru (každopádne tým, ktorí Boha milujú!), je to tiež Božská vôľa, aby si obdržal Božskú odpoveď na spomenuté i na ďalšie otázky.

Nuž, preveľmi by som sa radoval, keby sa ti to podarí, uvoľniť sa na nejaký čas, aby si popísaným spôsobom prišiel bližšie ku tvojmu Stvoriteľovi, ktorý sa pravda nezdržuje niekde anonymne a zdanlivo nemá žiaden záujem o tvoje nedostatky. V každej núdzi je pribalené požehnanie, a toto je Jeho záujem, aby si zažil toto požehnanie.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama