12. Uzdravenie nemocného

15. září 2015 v 14:02 | Ježiš |  53 kázní Pána na nedeľu
53 kázní Pána na nedeľu - 12. Uzdravenie nemocného. Na nedeľu Estomihi.

Lukáš 18,35-43: A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. A keď počul zástup, idúci pomimo, vypytoval sa, čo je to? A oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tade. Vtedy skríkol a povedal: "Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: "Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" Vtedy sa Ježiš zastavil a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: "Čo chceš, aby som ti učinil?" A on povedal: "Pane, aby som videl." A Ježiš mu povedal: "Viď! Tvoja viera ťa uzdravila." A ihneď videl a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.

(21. januára 1872)

Tu máte príklad, ako pevná viera slepého v Moju všemohúcnosť vrátila svetlo jeho očiam. Ako mnoho slepých je teraz na vašej Zemi, ktorí by všetci veľmi nutne potrebovali svetlo, a predsa sú len nemnohí medzi nimi, ktorí túžia, aby znova nadobudli svetlo svojich očí!

Mnohí sú so svojou duchovnou slepotou spokojní a navykli sa na ňu, ako slepý od narodenia, ktorý nemajúc zrakového zmyslu od narodenia, zjemnil a zdokonalil svoje ostatné zmysly, najmä hmat, tak, že mu takmer celkom nahrádza zrak. Títo slepci sú spokojní so svojím postavením, pretože nepoznajú lepšie. Nesmútia kvôli nedostatku zraku, pretože nemajú ani predstavu o tom, čo je vlastne svetlo a jeho účinok.

Ako títo od narodenia slepí žijú takto ďalej hmotne, tak žijú ďalej tisíce ľudí duchovne. Výchovou a okolnosťami im nikdy nebolo nič povedané o duchovnom svetle, ba ani nie o vyšších stupňoch hmotného chápania. Pre nich existujú len pojmy hmotného, ako pre slepca od narodenia predstava pomocou hmatu. Veria, že všetko je hmota a že hmota je vlastným svetom, že všetko sa rodí z hmoty a všetko sa k nej opäť vracia.

K týmto celkom slepým patria aj oní učenci a bádatelia prírody, ktorí sa zvráteným smerom štúdia sami pripravili o poslednú iskru duchovného svetla. Učenci sú slepí, nevediac prečo - bádatelia prírody chcú byť slepí, pretože svetlo, aj keby k nim preniklo, nehodilo by sa ku ich spôsobu myslenia a života.

Okrem týchto spokojných so svojou slepotou je ešte iný druh slepých, ktorí - hoci sú slepí - predsa len chovajú prianie, stať sa vidiacimi. Sú to tí, ktorí podobne ako slepí žobráci sedia pri ceste života a prosia okoloidúcich, pokiaľ ich podľa šuchotu postrehnú, o duchovnú potravu, aby sa ich slepota stala buď znesiteľnou, alebo aby bola dokonca aj vyliečená.

Tento druh slepých sú ľudia, ktorí na svojej životnej púti narazili na všeličo, čo ich prinútilo ku premýšľaniu a o čom by radi mali svetlo a poučenie, ktorí sa však sami nedokážu zbaviť tejto temnoty. Sú to ľudia holdujúci náboženským obradom, ktorým prikladajú väčšiu cenu, než skutočne majú, ale v jednotlivých prípadoch veľmi dobre pociťujú, že nad týmto kultom je predsa len ešte niečo vyššieho, duchovného, čo by im ešte len mohlo dať vlastnú útechu v prípadoch, kedy ľudská múdrosť ich necháva v štichu.

Títo ľudia sedia pri veľkej životnej ceste duchov, ktorí všetci kráčajú dopredu. Sú to oni, ktorí prosia ako žobráci o duchovnú almužnu, aby aj oni nezostali naveky pripútaní ku zemskej hrude, na ktorú ich postavil ich osud, ale aby aj oni mohli započať duchovný vzlet, ktorý sa stal údelom tým, ktorých šelest často pociťovali okolo seba. Mnohí z týchto duchov kráčajú po tejto veľkej ceste duchovného pokroku; ale nie všetci sa cítia povolaní a pudení pomáhať prosiacim. A ako neposkytuje každý almužnu žobrákovi, ale len jednotlivci, ktorí lepšie pochopili a vystihli pojem lásky k blížnemu, tak sa aj týmto duchovným žobrákom dopriava len skromná a chudobná výživa, pretože nikto, či už z nedostatku sily, či z nedostatku poznania, nemôže dať prosiacim to, o čo vlastne žiadajú, to jest duchovné videnie, ktoré pravdaže len máloktorí z okoloidúcich úplne majú. Aby teda už raz konečne bola splnená prosba týchto lačných za božským pokrmom, túžiacich po svetle pravdy, a opäť bolo dané videnie tým, ktorí Ma už dávno čakajúc, s neochvejnou dôverou chceli vyčkať, až Ja sám ako veľký Nositeľ svetla im dám v plnej hojnosti to, čo by im druhí mohli poskytnúť len čiastočne, tu som sa Ja Sám vydal na cestu.

Ako onen žobrák pri Jerichu zďaleka poznal Môj hlas a úpenlivo ku Mne volal: "Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!", tak Ma volajú mnohí vo svojej duševnej tiesni, a to v najúplnejšej dôvere, že vypočujem ich úpenlivé prosby. Týmto potom môžem dať tiež celé Svoje svetlo milosti; lebo ich viera im pomohla. Boli pevne presvedčení, že Ja som Ten, ktorý im môže priniesť duchovné svetlo a ukázať správnu cestu k dosiahnutiu blaženosti. A Ja ich potom tiež činím vidiacimi a vkladám im rovnako do srdca slová: "Viď, tvoja viera ti pomohla!"

Takými slepcami ste boli vy všetci, Moje deti, ktoré som z mnohých vyhľadal, pretože ste Ma už dávno hľadali z vnútorného pudenia a potreby, pociťujúc v sebe, že naučená viera kresťanského náboženstva nepostačuje k poskytnutiu pravej útechy vo všetkých prípadoch ľudského života.

Dal som vám okúsiť všelijaké trpké lieky, aby ste sa tým skôr vyliečili zo zvrátených a falošných názorov, ktoré do vás vložil svet. Splietaním okolností vychovával som vás na priekopníkov Môjho učenia, ktoré bude teraz zakrátko na celej šírej Zemi uznávané ako jediné, aby ste nielen slovami, ale aj skutkami dokazovali, čo vypovedajú slová.

Niektorým z vás som dal schopnosť, že môžu priamo vo svojom vnútri počuť Môj hlas, aby Moje vlastné učenie, ako som ho pre celý vesmír ustanovil ako večne trvajúce, nebolo opäť sfalšované a vykladané inak, než ako som ho bol Ja počas Svojej pozemskej púte podal svojim učeníkom.

Vtedajšiemu národu a generáciám po ňom nasledujúcim musel som Svoje slovo častokrát zahaľovať do podobenstiev a do mystických výrokov; vedel som, čo by budúce generácie učinili s týmto slovom, vedel som, aké mnohé prevraty by vyvolalo v sociálnom živote, aké mnohé prenasledovania a koľko nevinných obetí by to stálo Mojich stúpencov. Hovoril som v podobenstvách práve preto, aby nepriatelia napriek všetkej horlivosti vynaloženej na zničenie jadra Môjho učenia hlodali až do dnešného dňa len na jeho kôre.

Ale teraz, keď ľudstvo dozrelo a keď, namiesto aby z terajšej náboženskej budovy vyradilo jednotlivosti, je veľmi naklonené prevrhnúť celú budovu i s jej obyvateľmi, práve teraz nadišiel okamih, kedy čisté víno nemôže už v celku pôsobiť škodlivo, naopak, u väčšiny len posilňujúco. Teraz sú slepí pri veľkej ceste do Môjho duchovného kráľovstva schopní prijať svetlo, ktoré sa na nich už dávno vylievalo. Teraz nadišiel okamih, kedy bude prevrhnutá veľká budova farárskeho hospodárstva ako kedysi múry Jericha nárazmi trúb Môjho božského učenia, aby bol poskytnutý slepým, za týmito múrmi čakajúcim, voľný výhľad do údolia Jordánu, v ktorého vlnách som Sa dal kedysi pokrstiť a keď zaznel z nebies hlas: "Toto je Môj Syn, v ktorom sa Mi dobre zapáčilo!"

Tak máte byť teraz aj vy pokrstení a stať sa vidiacimi Mojím slovom a Mojím svetlom z večného prameňa nevysychajúceho prúdu Mojej milosti, aby som i Ja mohol zvolať: Vy ste Moje dietky, na ktorých mám zaľúbenie! Ste to vy, ktoré pokrstené Mojím duchom a nadané duchovným zrením, budete pri ceste života prepožičiavať slepým, ktorí vás o to požiadajú, svetlo, ktoré som vám podával v takej hojnej miere a už počas tak dlhej doby.

Pripravujte sa, aby ste boli dôstojnými žiakmi tesárovho Syna onej doby, Učiteľa a Zmierovateľa na kríži, Boha a Otca, ktorý vtlačil ďaleko nad všetky priestory do celého stvorenia veľkými, jasne planúcimi písmenami Svoje dva zákony lásky!

Pripravujte sa, aby ste šírili svetlo, kdekoľvek vás oň slepí poprosia, aby aj oni mohli byť účastní onej milosti, ktorú vy už dávno požívate; aby sa priamym oznamovaním, najkratšou cestou, dozvedeli to, čo iní spoznali často až veľmi neskoro, po dlhých námahách a ťažkostiach, totiž že Ja - Pán a Stvoriteľ všetkého súcna, som tiež Otcom, ktorý prosiacemu nikdy neodoprie nič, čo je pre jeho dobro, ktorý slepému rád otvára oči, aby spoznal a ocenil si svojho Otca v Ježišovej prostote a vo Stvoriteľovej sláve. Amen.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama