O jedine pravom ochrannom duchu

25. listopadu 2015 v 16:01 | Ježiš |  Nebeské dary
Nebeské dary - O jedine pravom ochrannom duchu.

26. júna 1841 pokračovanie až do 19,45 hod.

Ak niekto verí v pomoc a vedenie istých ochranných duchov a anjelov, podobá sa tomu, ktorý dobre pozná panovníka, že je veľmi dobrý, ale zo strachu, že by to panovníkovi nebolo azda vhodné, keby ho sám obťažoval svojou domnelou nemotornosťou, ovinie svoje puto okolo iných ochranných a pomocných bytostí a nakoniec verí, že oni mu vo všetkej vážnosti (jedine) pomohli alebo pred nebezpečenstvami ochránili, hoci predsa len panovník ako hlavný Staviteľ nechal prideliť slabovernému svoju pomoc a ochranu onými, ktorých sa slaboverný dovolával.

Premýšľajte o tom správne v sebe! Vy viete, že všetci ľudia a všetci duchovia a anjeli nie sú nič, než Mnou slobodne chované myšlienky, ktoré vždy svoj život a všetko majú zo Mňa a to každý toľko, koľko je to podľa Môjho večného poriadku preň práve najúčelnejšie.

Keď však niekto príde k druhému a povie mu: "Pomôž mi v tom a onom!" - a keď potom druhý dovolávajúcemu sa chce akoby zo seba pomôcť, nie je tomu práve tak, ako keby chcel slepý viesť iného a mŕtvy vdýchnuť život inému alebo presmutný tešiť druhého presmutného?

Vravím vám, každý človek, duch a anjel má dosť, ak ručí za seba a nemá ani o atóm viac, aby mohol zo seba ručiť za druhého.

Kto však príde ku Mne s akoukoľvek potrebou a ovinie živé puto viery okolo Mňa, jediného Živého, akože sa mu jej nemá dostať, keď sa skrze živú vieru spojil so Mnou?

Na ceste čistej pravdy je teda len jeden jediný pravý ochranný duch - a týmto som Ja Sám!

Všetci ostatní "ochranní duchovia" pochádzajú z jednej slabej viery vyvolanej skrze ziskuchtivý ústav vonkajšej cirkvi.

Keďže sa ich však ľudia dovolávali, ešte teraz dovolávajú i do budúcna budú dovolávať, nezostáva zatiaľ, ak má byť sloboda ľudí bez ujmy, nič iného, než slaboverným poskytovať Moju pomoc a prozreteľnosť cestou domnelého prostredníctva.

Na druhej strane si však nesmiete myslieť, že preto prestáva činnosť blažených v láske. Lenže nie je taká, ako tomu učí slabá viera. Ale pretože všetci blažení sú vo Mne, ako Ja v nich, sú tiež prestúpení jednou a tou istou láskou svojho svätého Otca a oživení pre všetky večné časy.

Na tejto Zemi nežije človek, ktorému by neboli pridaní duchovia z lepšieho sveta. A títo duchovia sa tiež stále namáhajú, aby toho, ktorému sú pridelení, priviedli ku Svetlu a Životu všetkého života.

Ale odkiaľ pochádza a čo je táto nadmieru v láske činná snaha takých duchov? - Či nie som to Ja, Ktorý toto všetko v nich konám?

Ako je potom teda nespravodlivé, keď Ma človek obchádza a hľadá pomoc u tých, ktorí nemajú nič zo seba, ale všetko len zo Mňa!

Čo však chce človek (inde hľadať), ak vie, že Ja ako Najvyšší som Sa s ním mohol stať človekom, áno dokonca Bratom, aby z toho mohol spoznať, že Ja som viac než každý človek z celého srdca pokorný a mierny a nadmieru blahosklonný a nie nejaký Boh v diaľke, ale vám najbližší Otec a Brat - takže váš vlastný život, je vám vzdialenejší než Ja Sám.

Iba ak by sa človek stal skutočne životne plachým a spriatelil sa so smrťou tak, že potom nemôže uchopiť pravý život a siaha do diaľky a skrze veľké okľuky za tým, čo je mu najbližšie a čo ho stále takpovediac nosí na rukách. Lebo inak by najvyššia múdrosť nachádzala ako čisto nemožné (rovnako ako štvorhranný kruh), aby človek, ktorý miluje život, (keďže predsa môže, ak len chce), ho neuchopil v koreni.

Choďte však späť a pýtajte sa každého evanjelia, pýtajte sa všetkých apoštolov a iných šíriteľov Môjho slova a ukážte Mi nejaké miesto, kde by sa učilo držať sa vedľa Mňa aj istých "ochranných duchov" (patrónov). Alebo či nestojí skôr v evanjeliu: "Príďte ku Mne všetci, ktorí ste utrmácaní a obťažení a Ja vás občerstvím!"

Je v tomto pozvaní niekto vynechaný alebo niekto odporučený ochrane anjelov? - Iste nie! - Čo je tu povedané, je povedané pre celú nekonečnosť a pre celú večnosť!

Kto z vás by však mohol potom ešte tvrdiť, že toto Moje slovo nie je dokonalé, alebo že som teda všetko náležite neuvážil a až v neskoršej dobe som si to lepšie rozmyslel? - Taká domnienka by dokonca rozhnevala každého svetského vládcu; ktorý je predsa nedokonalý v každom slove zo seba. Ako by potom vyzerala použitá na Mňa?

Pozrite, preto je taká viera (v patrónov) ako cudzopasná rastlina na strome života. - Kto však by mohol tvrdiť, že cudzopasná rastlina saje svoj život odniekiaľ inde než zo stromu, na ktorom sedí?

Čo je však plod stromu a čo plod cudzopasnej rastliny? - Len na strome rastie pravý plod. Kto ho požíva, tomu prospieva k životu. Ale čo sa týka plodu cudzopasnej rastliny, môže jej šťava slúžiť nanajvýš k tomu, aby, keby to bolo možné, chytala i nebeských vtákov pre smrť. (Vtáčí lep sa pripravuje z bobúľ imela, cudzopasnej rastliny žijúcej na ovocných stromoch a iných. - Vydavateľ.)

Pozrite, tak je ide so všetkým, čo sa nespája so Mnou, to jest čo nie je so Mnou vybudované od základu! To je buď zabielený dom alebo je to cudzopasná rastlina na strome života, z čoho je jedno také prospešné ako druhé.

Jedine Ja som Cesta, Pravda a Život! Kto nezhromažďuje so Mnou, rozptyľuje!

Či réva, ktorá je oddelená od vínneho kra, skoro neuschne a nikdy neprinesie plod? - Kto teda niečo potrebuje, nech príde ku Mne a verí, potom to obdrží!

Keď niekoho tiesni pochybnosť, nech si pomyslí, že pochybnosť je následok toho, že niekto nekráča so Mnou a nenecháva sa Mnou vychovávať. Kto však má nejakú pochybnosť, nech príde ku Mne a verí, tak sa mu dostane svetlo, v čom pochyboval.

Kto je tu slepý a hluchý a chromý a dnou postihnutý a nemý a posadnutý, nech príde ku Mne a verí, tak iste nájde najistejšiu pomoc!

Ale uvedomte si, Ja nie som malý, ale preveľký Boh. Kto Ma chce teda uchopiť, nech široko roztiahne ruky, to jest musí Ma úplne objať a nielen si myslieť, že by som mu mohol pomôcť, keby som chcel. Ale musí myslieť, že Ja tiež vždy najviac chcem pomôcť. - Keď toto všetko spojí v sebe, stane sa jeho viera ešte pravdivo živá.

Azda by však mohlo, to jest podľa vášho merítka povedané, tu a tam mnohému napadnúť, aby svoju vieru vzťahoval na tak mnohé zjavy ochranných duchov, najmä na duchov vyskytujúcich sa v ríši takzvaného somnambulizmu.

Tu vravím: Tieto pri takej príležitosti sa vyskytujúce zjavy ochranných duchov nie sú nič iného než výtvory vlastnej viery a majú veľkú podobnosť s onými snami, v ktorých človek za všelijakých okolností obrazne a živo vidí to, o čom v bdelom stave neobyčajne živo myslel nie vo svojom rozumne, ale vo svojom srdci.

Ako však na jednej strane tieto snové útvary sú niečím, tak je aj taký zmienený jav u somnambúl nielen nejaký prázdny jav, ale tiež niečo skutočné. - Ale čo je toto skutočno? - Toto skutočno nie je nič iného, než výtvor vlastnej viery v spojení so všetko realizujúcou (uskutočňujúcou) láskou.

Lebo žiaden človek nemôže hľadať pomoc u čohokoľvek, čomu by najprv neveril a potom to svojím srdcom v láske a dôvere neobjal. A ani hmotný výtvarný umelec nedokáže žiadnu figúru, ktorú najskôr istým spôsobom nestvoril v sebe samom.

Ako to však stvoril? - Najprv si myslel nejaký predmet. Tento predmet sa mu páčil. Keďže sa mu však páčil, uchopil ho vo svojej myslí a bol istým spôsobom zamilovaný do svojej idey. Ako však svoju ideu s láskou objal, tak ju tiež, ak má k tomu inak schopnosť, neomylne uvedie do skutku.

Nuž pozrite, tak je to aj so všetkými javmi, najmä v takzvanom somnambulnom stave, v ktorom len vtedy prestávajú klamy videnia a vlastné výtvory sa rozplynú ako hmly, keď sa prebudí nielen duša, ale živý duch somnambulov, v ktorom to stave (ktorý sa zaiste vyskytuje trochu zriedkavo), sa potom somnambuly už veľmi málo zmieňujú o všetkých skôr pozorovaných "ochranných" duchoch atď., keďže duch v jasnom zrení vidí, počuje a spoznáva len jedného jediného veľkého Ochranného Ducha všetkých ochranných duchov.

Čo sa však týka vedľa somnambulných zjavov ochranných duchov ešte oných mníšskych blúznivých zjavov, tu budete mať predsa už sami toľko múdrej rozumnosti a nebudete ako pohania pochabej viery, aby ste všetky tieto blúznenia na najsvetlejšej stránke Môjho slova prijímali za platné mince a boli nakoniec ešte štvrtiny viery, akoby vám mohli pomoc poskytnúť dokonca drevené, kamenné a maľované obrazy istých "patrónov".

Vravím vám: Taká viera nie je ani o chlp lepšia než viera Baalových služobníkov! - Keď ani živý človek nemôže pomôcť svojmu bratovi a v Písme sa vraví, že všetka ľudská pomoc nič neprospieva - čo by malo ešte len vykonať vyrezávané drevo alebo iná mŕtva hmota?

Alebo boli by ste azda dokonca tej mienky, že pri takých pomocných akciách väzia "ochranní" duchovia sami vo svojich hmotných obrazoch? - O tom vás môže toto nemnohé dostatočne záporne presvedčiť.

Vezmite napríklad najlepší obraz, ktorý znázorňuje Mňa Samotného visiaceho na kríži, počítajte všetky tie krucifixy v katolíckom a aj inom kresťanskom svete, ktorých je už častokrát v jedinom dome niekoľko tuctov rôznej veľkosti - mali by teraz všetky tieto obrazy viac pomáhať než jeden, alebo mali by väčšie obrazy mať viacej sily, než tie menšie? Alebo mali by byť azda posvätení Kristovia silnejší než neposvätení - a posvätený obraz na hlavnom oltári už omnoho silnejší, než iný v postrannej kaplnke?! - Či nevidíte na prvý pohľad pochabosť?

Keď však už Ja, ako živý Pomocník Sám nepotrebujem pomoc žiadneho človeka, ba ani anjela a ešte omnoho menej nejakého vyrezávaného obrazu (lebo keď Ja pomáham v Duchu a Pravde, tak pomáham v Duchu a v Pravde, nie však v dreve, kamení a farbe) - akú silu a účinok môžu mať teda ešte len obrazy "patrónov", keďže "ochranní duchovia" nemajú sami o sebe vôbec žiadnu pomocnú silu a účinok?

Dajme tomu, že by podľa slabej viery mali nejakú pomocnú silu zo seba a že by boli prosení v tej istej dobe mnohými tisícimi ľuďmi kľačiacimi pred ich obrazmi - ako by tu musel taký ochranný duch prebleskovať všetkými svojimi obrazmi, aby so svojou pomocou neprišiel nikdy neskoro.

Alebo si myslíte, že jeden duch môže byť všade súčasne prítomný? - Večný duch to síce môže, keďže všetky veci sú v ňom. Ale stvorený duch to večne nikdy nebude môcť, pretože on je v pomere ku Mne len konečný duch.

Ktorý človek si môže naraz myslieť tisíc myšlienok? - Myslenie je však predsa len dielom ducha a videnie dielom duše, ktorá tu do seba prijíma buď myšlienky, alebo lepšie, duchovné diela z ducha, ako zvonka veľké myšlienky alebo viditeľné diela večného Božieho ducha. Ako si však duch vo vás môže myslieť len jednoducho alebo postupne jednu myšlienku za druhou, tak je on predsa sám len jednoduchý a nedeliteľný a tým môže Moje diela, ktoré Ja pevne držím s jedinou myšlienkou v najväčšej jasnosti, len postupne vidieť a s týmto videním nebude hotový ani vo všetkých večnostiach. - Ako by ešte len potom mohol byť ako nejaký "patrón" vo všetkých tých obrazoch rovnako silno pomáhajúci a tiež súčasne prítomný?

Avšak ľudskí duchovia príduci do druhého sveta, sú len namáhavo liečení z tejto nemoci ochranných duchov. A veľmi často sa stáva, že im musia byť všetci ochranní duchovia odprataní z cesty. Lebo keby sa to nestalo, tu by väčšina rímskych katolíkov predo Mnou utekala a obracala sa ku svojim ochranným duchom.

Nemusím siahať ďaleko, lebo práve teraz, keď toto píšete, pobiehajú úbohí duchovia zmätene a hľadajú so všetkou horlivosťou svojich "patrónov". Predo Mnou však, Ktorý im viditeľne idem v ústrety ako Brat a láskyplný Otec a volám k nim, že som to len Ja, ktorého jedine majú hľadať a nachádzať, vo všetkej vážnosti utekajú a tí odvážnejší Ma dokonca prosia, aby som ich priviedol ku ich ochranným duchom.

Pozrite, keď sa taká pochabosť vyskytuje tak silno dokonca u duchov, ktorí prebývajú na onom svete, aké doklady takej pochabosti môžu potom zaiste poskytnúť všetky tie javy ochranných duchov na tomto hmotnom svete a to tomu, ktorý sa snaží o ducha živej lásky a živej pravdy vo viere?

Preto, ak je váš dom poškodený alebo sa obávate nejakého poškodenia, obráťte sa len vždy na Mňa, Ktorý som najrozumnejší staviteľ duševných domov a najistejšie pomáhajúci Ochranný duch všetkých ochranných duchov - a môžete byť uistení, že keď Ja rozborím dom, dokážem ho tiež čo najlacnejšie a najskôr iste dostatočne pevne opäť postaviť.

A pomyslite, že panovník ako Ja nepotrebuje vôbec žiadnych prostredníkov, ale: Ja Sám som všetko vo všetkom!

A kto chce ku Mne, nech príde a zastihne Ma vždy doma a to práve tak, ako by som nemal čo robiť, než Mňa hľadajúcemu jedine slúžiť.

Dôverujte teda a stavajte na Mne! Lebo Ja som pevný základ!

Kto stavia na tento základ, toho dom večne nikdy nepraskne. Lebo kto berie materiál zo Mňa, ten ho má živý, ako Ja Sám som jedine živý a dávam život každému, kto ho u Mňa hľadá.

Hľadajte ho u Mňa, tak budete žiť večne! Amen. - To vraví ten, ktorý jediný má a dáva život. Amen.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama