Vianočný strom

29. listopadu 2015 v 16:21 | Ježiš |  Vianoce
Vianoce - Vianočný strom.

(Prijaté Bohumírom Mayerhoferom v Terste 20. decembra 1873.)

Už skôr som vám oznámil niekoľko slov o sviatku Vianoc, sčasti ako sa slávi, sčasti ako ho máte duchovne chápať. Dnes prejdem k symbolu tohto sviatku, ktorý v predvečer sviatky stojí zasadený v mnohých rodinách, ozdobený svetlami a plodmi, a ktorý, skrývajúc medzi nimi všelijaké dary pre veľkých i malých, má šíriť medzi darcami a príjemcami radosť a spokojnosť.

Onú ozdobenú mladú jedličku ste pokrstili menom "vianočný stromček", a keďže vo všetkom sa skrýva niečo duchovného, chcem vám bližšie objasniť onú duchovnú stránku vianočného stromu, aby ste mohli opäť poznať, ako často s duchovnými, alebo veľmi významnými vecami spájate nevedomky svetské zamestnania alebo dokonca zábavy, bez toho, aby ste tušili, čo vlastne činíte, alebo čo by vám, ako duchom, mohlo poskytnúť omnoho krásnejší, na zážitky bohatší výhľad a nahliadnutie do Mojej ríše, keby ste boli schopní rozumieť reči podobenstva alebo symbolov hmotného, viditeľného sveta.

Nuž, u všetkých kresťansko-katolíckych národov bolo starým obyčajom usporadúvať večer alebo v predvečer sviatku Môjho narodenia rodinnú slávnosť a dávať deťom, ktorým sa staval Kristus-Dieťa za príklad, všelijaké dary pod zámienkou, ako by ich zbožným deťom dávalo Samotné "Dieťatko Kristus" na pamiatku svojho prvého vstupu do hmotného sveta.

Pretože Dieťatko Kristus ako najdokonalejšie Dieťa malo všetky vlastnosti, ktoré by malo mať, alebo by si malo osvojiť každé svetské dieťa, bolo pri očakávaní tohto sviatku očakávanie detí zmiešané vždy aj s bázňou, pretože v ich mladistvej mysli sa často ozývala myšlienka: Zaslúžim si tiež ja daru alebo nie? Lebo každé dieťa si bolo zaiste vedomé tiež určitých ľudských chýb, ktoré by si zasluhovali skôr pokáranie než odmenu. Tým väčšia bola radosť, keď namiesto práva milosť priniesla dary, a väčšinou neočakávané. Neskôr sa do tohto sviatku mládeže vmiešali aj veľké deti a tiež sa obradne navzájom obdarúvali, bez toho aby však mysleli na pôvodný dôvod a ešte menej na symbolický význam tohto vianočného daru.

Nuž, sviatok "Vianoc" stojí predo dvermi, každý otec, na koľko môže, obdarúva svoje deti; a tak chcem i Ja vás, ktorí ste Mojimi deťmi, niečím obdarovať, aby som mohol i Ja, keď k vám vstúpim, uvidieť radosťou žiariace tváre, kde by Mi z pohľadu oka zasvietila v ústrety vďaka a oddanosť!

Týmto darom buď - duchovný výklad vášho vianočného stromčeka (Christbaum), ktorý nosí Moje meno a zriaďuje sa kvôli Mne.

Keď som takmer pred dvoma tisícmi rokmi vstúpil na vašu malú Zem a pri Mojom narodení spievali anjeli "Hosana" a volali k vám všetkým ľuďom: "Radujte sa, lebo sa vám dostalo veľkej cti! Pokoj buď na Zemi i na Nebesiach!", vtedy som položil prvý zárodok duchovného vianočného stromu, na ktorom Ja Sám (ako na najvyššom bode, obrazne ako má váš vianočný stromček tvar pyramídy) trónim ako východisko všetkého stvoreného a tvorím tiež jeho korene, a ako som kedysi povedal: "Ja som počiatok i koniec, alfa a omega" - znázornil som obrazne Svoju všadeprítomnosť.

Ako váš vianočný stromček rozpína svoje ruky na všetky strany vždy v priamych čiarach, ako aj kmeň jedle je vždy priamy, tak by mal aj Môj duchovný vianočný strom, strom duchovného poznania a ceny ľudskej dôstojnosti, prenikať priamo, dopredu a nahor ku svetlu, ktoré ho zhora osvetľuje a otepľuje, podobne ako strom hmotný.

Vianočný strom, ktorý som zasadil v oných dobách, mal byť stromom, na ktorom celá Moja duchovná a hmotná tvorba, podobne ako vaše svetlá a sviečky na jedľových vetvách, mali večne horieť a svietiť k pocte Boha, k pocte svojho Tvorcu. Ako teraz stromy v jedľových lesoch, ozdobené kryštalizovanými kvapkami rosy a snehovými vločkami, skrze klimatické chlady zimy svojím ihličím nasávajú elektrinu a zatiaľ čo celá príroda okolo nich pohrúžená do niekoľkomesačného zimného spánku, predsa ich udržuje zelenými, práve tak na veľkom vianočnom strome Mojej celej tvorby svietia, ako to každú noc môžete vidieť, milióny a milióny svetov, ktoré som zažal ako milujúci Otec ako svietiace sviečky a svetlá, aby všetci Moji tvorovia i Môj svet duchov mohol spoznať, že milujúci Otec dokáže obdarovať Svoje deti podľa ich zásluh a väčšinou omnoho viac, než si zasluhujú.

Môj vianočný strom, ktorý som zasadil vo stvorení i na vašej Zemi v onej dobe, bol stromom lásky, poznania, že Otec, ak si chce zaslúžiť toto meno, môže byť len Otcom milujúcim!

Pri Svojom narodení na vašej Zemi som Sa Sám čo najviac ponížil len preto, aby som vám dal príležitosť, aby ste sa pokiaľ možno najviac povzniesli.

Ako každý strom začína semenom a koreňom, tak som vložil i Ja Svojím zostúpením semeno vznešenosti, najprv skrze Seba samého do hmotnej, viditeľnej postavy a ďalej ako duchovný zárodok do sŕdc ľudí, aby mohli poznať, odkiaľ prišli a kam musia ísť.

Môj vianočný strom sa postupne vzpriamoval, musel, podobne ako mnohé jedle na vysokých pohoriach prestáť mnohé búrky a víchrice, musel dokonca ako mnohý strom podľa vetra otáčať svoje zvyčajne priamo nahor alebo dopredu smerujúce vetvy; ale strom zostal predsa len tým, čím mal byť a k čomu som ho do stvorenia postavil: Čističom atmosféry, nasávačom nebeského, éterického svetla a šíriteľom liečivých vôní, ktorých substancie v rôznych formách prospejú nemocným a trpiacim ľuďom tým viac, čím viac sa uzná dôležitosť tohto stromu v takom liečivom význame.

Všetky tieto vlastnosti, ktoré má vaša jedľa, ktorú ako mladú jedličku často ozdobujete ako "vianočný stromček", všetky tieto vlastnosti má i Môj veľký vianočný strom, strom Môjho stvorenia svetov; aj on sa snaží nahor ku Mne ako k najvyššiemu bodu, od ktorého vyšiel; aj on rozširuje do nekonečna svoje vetvy, skvie sa tisícimi a tisícimi zázrakmi, hmotne saje z éteru svoju životnú látku k ďalšiemu trvaniu a zdokonaľovaniu a vracia živým v ňom bytostiam život, teplo a svetlo.

Aj duchovne koná to isté; Moja ríša duchov vytŕča svoje ruky na všetky strany, Moja ríša duchov má svoj najvyšší vrchol vo Mne, a všetkým, ktorí ju chápu, učia sa ju hľadať a milovať, pripravuje duchovný pôžitok lásky, ktorá, súc povznesená ďaleko nad všetko ľudské, nikdy nezoslabne a nikdy sa neskončí, totiž onej všeobjímajúcej otcovskej lásky, ktorej rovnako veľmi leží na srdci najmenší červ ako najväčší duch anjelský.

Keď ste v domácom kruhu uprostred kamenných stien postavili zelenajúcu sa mladú jedľu, keď ste ju ozdobili svetlami a darmi a detičky okolo nej radostne poskakujú a každé z nich radostným okom pozoruje svoj uštedrený dar, vtedy uvážte, koľko darov vám vždy udeľujem Ja, váš Otec, koľko svetiel vám rozsvecujem, aby ste sa mohli pozerať na Moje dary v najväčšom lesku nebeského svetla a tešiť sa z nich; keď onen večer budete znovu prežívať svoje uplynulé detské radosti v radostiach svojich vlastných potomkov po druhýkrát, a to každoročne, potom si spomeňte na ony slová z Mojich učiteľských rokov, keď som vravel:

"Nechajte maličkých prísť ku Mne, lebo ich je nebeské kráľovstvo!", a ešte som dodal:

"Ak nebudete ako tieto, nebudete môcť vojsť do Môjho kráľovstva!"

Áno, máte sa stať deťmi, to znamená mať detskú myseľ, detskú dôveru ku Mne; len vtedy budete môcť s celkom čistou nevinnou radosťou požívať dary odo Mňa, podobne ako vaše deti na štedrý večer; vtedy vykvitne aj pre vás strom, ktorý vypestovala a starostlivo vychovala kresťanská láska, strom prvej Božej lásky a Otcovskej lásky.

Preto sa pričiňujte, aby ste sa stali deťmi! Nebuďte ako rastlinka, ktorá sa síce pri pohybe vody života plávajúc na jej povrchu po istú dobu teší z vplyvu slnečného svetla a jeho tepla, ale sotvaže prestane pohyb, poslúcha opäť hlas tiaže a klesá späť na dno svetského života, celkom zabúdajúc ako na skoršiu blaženú náladu, tak i na jej príčinu.

Podobne ako vianočný strom ako symbol mieru, pokoja a blaženosti spája v rodinách všetkých príbuzných tak sa i vy máte snažiť "žiť v mieri so svetom".

V deň Môjho narodenia spievali anjeli: "Pokoj vám!" Pri každej vianočnej slávnosti, pri každom štedrom večeri zaznieva toto volanie do vášho srdca, je to volanie, ktoré kedysi pri Mojom narodení prespevovali anjeli a ktoré teraz Ja Sám opätujem:

"Pokoj vám!"

Pokoj čistého vedomia pravej lásky!

A ako teraz okolo vianočného, sviečkami osvetleného stromčeka žiaria len radostné pohľady, tak majú v Mojej tvorbe, na Mojom veľkom vianočnom strome svety a duchovní obyvatelia sfér rovnako raz poznávať Toho, Ktorý ako láska položil zárodok k tomuto stromu tvorby a ako najvyššia otcovská láska tróni na jeho vrchole, kam sa obracajú všetky výhonky, všetko ihličie stromu, len odtiaľ dostávajú duchovné zážitky, ktoré sú schopné pretvoriť vám celý svet v raj, podobne ako bol práve teraz pri príležitosti vianočného sviatku stvorený raj zriadením vianočného stromčeka v rodinnom kruhu.

Moje narodenie, Moje zostúpenie na vašu zem ste chceli ozdobiť symbolom, ktorý vám práve v zime nechce povedať v podobenstve nič iného, než to, že vaše kamenné príbytky sú neplodné, bez srdca, bez tepla; ale uprostred nich sa zelená nikdy nevädnúci strom duchovného života, stojaci pred vami symbolicky ako mladá jedľa.

Podobne ako on vysiela svoje vône do ovzdušia nebies, tak vysielajte aj vy svoju lásku k človeku, k blížnemu a k bratovi do všetkého sveta, aby svet vedel, že ste "deťmi jedného nebeského Otca", ktoré chcú pripravovať radosti nielen práve na sviatok Vianoc, ale vždy, kedykoľvek a kdekoľvek sa k tomu ukáže príležitosť.

Potom sa vám vždy zazelená strom poznania, strom vianočný, lebo sa budete chovať ako hodní Mňa, niekdajšieho tesárovho syna "Krista", a vďačné, radosťou opojené oči môžu byť svetlami, ktoré môžu na vašom stromčeku vždy a večne svietiť na dôkaz, že chcete byť pravými kresťanmi a pravými nasledovníkmi Toho, Ktorý kedysi, narodený v najbiednejšom stave, priniesol vám najbohatší dar duchovného vianočného stromu, na ktorom visia nespočetné dary pre tých, ktorí sa vo svojom živote dokázali stať deťmi, detsky myslieť a detsky milovať Toho, Ktorý je v týchto dňoch síce mnohými oslavovaný, ale ešte dodnes bol predsa nemnohými chápaný a pochopený. Ó, aké máte mnohé krásne obyčaje, ktoré, pochádzajúce z lepšej doby, by vám mohli povedať, čo kedysi znamenali; ale nie vždy sa nájde otec, akým som Ja, Ktorý pomáha zablúdeným rozbiť škrupinku obradnosti, aby im ukázal svietiace jadro.

Preto tento sviatok svätia väčšinou len nedospelé deti, ktoré netušia duchovno, a odrastení dospelí, ktorí majúc na zreteli len hmotno, nemajú o duchovne ani poňatie, a len nemnohým je dopriate tento sviatok a zmysel vianočného stromčeka s pravou Kristovou láskou spoznávať, chápať a jeho darcu duchovne posudzovať.

Aby ste však vstúpili do kruhu tých, ktorí majú už dávno Moje slovo, a preto by tiež mali chápať, koľko duchovného sa často skrýva v obyčaji, je vám dané slovo, ktoré, čítané súc v predvečer posvätnej noci, má vám opäť dokázať, koľko lásky som už daroval a s vami premrhal, aby som vás učinil práve takými deťmi, ktoré by radostne s láskou žiariacimi pohľadmi stáli okolo Môjho vianočného stromu, aby zanôtili "Hosana":

"Pokoj všetkým, večný pokoj, ktorý si nám Ty, Otče, ako Syn kedysi priniesol a teraz ako najväčší duch chceš vliať do nášho srdca! - Nech rozkvitne naša láska k Tebe a ľudstvu, večne sa zelenajúc, ako jej symbol, jedľová chvojina, a nech sa naše srdce osvetlí, ako tie mnohé stromčeky so svetlami, dobrými skutkami a svätými predsavzatiami, aby sa tento sviatok každý rok svätil ešte s krásnejším vencom skutkom, aby, keď zhasne naše oko pre pozemské svetlo, zažiaril nám v ústrety duchovný, veľký strom-Kristus v plnom lesku svojich nekonečných divov, kedy aj my, ako tu tieto malé detičky, budeme môcť oberať dary milujúceho Otca z večne zelenajúceho sa stromu poznania a detsky sa tešiť z toho, že sme deťmi jedného milujúceho Otca, Ktorý tu na tejto Zemi zasadil strom lásky, siahajúci ďaleko a ďaleko, až i tam, odkiaľ následkom pomalého letu svetla neprišiel k nám ešte žiaden lúč zo svetov, aby nám dokázal, že i tam je ešte život, svetlo a láska a že láska nevyhasla, ale ešte v omnoho vyššej miere kvitne ako plod večného prameňa, z ktorého sa vyronila a ku ktorému sa chce vrátiť!"

Takto, Moje deti, oslavujte sviatok vianočný; posvätná noc bola zakladateľkou posvätného dňa, vianočný strom je stálym symbolom večnej lásky, v ktorej uplatňovaní a cvičení v nej ste museli začať svoj život skúšky, ktorý s Mojou pomocou slávnostne dokončíte; dobre si zapamätajte, že dokým ste "deti" a Ja váš Otec, dovtedy bude mať vianočný strom pre vás dary a plody a pre Mňa radosti, ktoré nezvädnú.

Teraz, myslím, že budete môcť aj vy dať tejto jedľovej chvojine vo svojej izbe vyšší význam a tým budete schopní aj pri iných starodávnych obyčajoch hľadať trochu hlbšie, kde a čo je vlastne jadrom celku.

Cvičte teda svoje duchovné oko, zušľachťujte svoje srdce a posilňujte stále viac svoju dôveru a svoju vieru vo Mňa a pripravujte sa, aby ste uprostred svetského a hmotného videli, nachádzali a chápali len duchovno, ako sa to patrí na Moje deti, ktoré majú s detskou mysľou spájať duchovný zrak.

V deň, ktorý oslavujete ako sviatok vianočný, ležal som kedysi v plienkach a postupne som Sa od nich vyslobodzoval; teraz ste vy, alebo aspoň mnohí, ešte v duchovných plienkach; preto aj vy sa od nich osloboďte, aby aj nad vami pri vašom duchovnom krste mohlo zaznieť volanie: "To je Môj syn, alebo Moja dcéra, v ktorej mám Svoje zaľúbenie"; lebo ja som v onej dobe zriadil to, čo má teraz priniesť svoje plody! - Moje kráľovstvo je duchovné a v ňom majú cenu len duchovné plody; "starajte sa, aby ste ich pokiaľ možno mnoho nazbierali, aby podobne ako na mnohých vašich tohtoročných jedľových vetvičkách alebo vianočných stromčekoch neviseli pozlátené orechy, ktorých vonkajšia strana sa síce leskne, ale vnútri obsahujú zhnité jadro."

Nech váš vianočný stromček zdobia živé plody alebo duchovné svetlá a nech slzy vďačnosti ako dary vám dajú zažívať radosť, akú môže duchovné dieťa obdržať len od svojho nebeského Otca, tak sa potom stane každý vianočný večer sviatkom a každý deň sviatkom, pri ktorom váš duchovný vianočný strom dostane o svetielko viac.

Takto máte chápať sviatky a ich duchovný význam, aby sa celý váš život stal duchovným sviatkom, kde výsledkom je stály chválospev a stále povznesenie sa nad pozemský svet. Sväťte teda tento sviatok ako kresťania hodní "vianočného stromčeka" a Ja budem požívať tieto radosti s vami, podobne ako každý otec medzi svojimi milovanými deťmi! Amen! 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama