Anjel

16. prosince 2015 v 2:57 | Ježiš |  Nové zjavenie
Anjel (zo zbierky č. 26 "Žalmy a básne")

Predslov,

ku ktorého napísaniu 23. júna 1840 dostal Pánov sluha Jakob Lorber v Štajerskom Hradci nasledujúce slovo Pánovo:

Tu vám podám vznešené vedľajšie slovo, aby ste videli veľkosť jednej iskričky Mojej večnej Lásky, nekonečnú vládu, moc a pravečnú silu Božstva a slávu vo Mne, a tým však aj vašu vám tak prospešnú ničotnosť vo všetkom čo ste, čo činíte, robíte, myslíte, píšete a básnite (a o čo sa usilujete) zo seba; zároveň však z toho tiež spoznáte, čím sa môžete stať skrze Mňa!

Avšak čo vám tu poviem, začujete v skromnej piesni podľa najvyššieho (prostého) spôsobu nebies; a aj keď tu najvznešenejšie formy reči utvoria novostavbu nadsvetovej veľkosti, nepovažujte to - ako u ľudských piesní - za nejaký básnický vzlet; lebo u Mňa niet žiadneho takého vzletu, ale len najčistejšia pravda, a Moje meno je už o sebe najvyšším vzletom všetkého spievania.

Teraz nasleduje pieseň, a tou piesňou je "Anjel", a ten vychádza zo Mňa, a prináša vám toto dobré a preveľké posolstvo, ako tu nasleduje:

Anjel.

1. Na najvzdialenejšom veľkom východe všetkých svetov sĺnc stál veľký anjel, vystierajúc svoju nahú ruku obra do stredu nekonečne hlbokých hlbín stvorenia Mojich svetov a chcel tu jedno slnko odvážne vytrhnúť ako srdce z jeho svetelnej oblasti, a potom ho ako orech rozhrýzť vo svojich ústach.

2. A bol by to učinil iba preto, aby si vyskúšal svoju silu, ktorú si veľmi spoľahlivo získava z Mojej lásky; ale pritom si podľa vydareného anjelského zvyku u seba pomyslel: "Na čo by som to skúšal, keď pod mojou šľapajou spočívajú už viac než milióny takýchto slnečných zrúcanín, preto popremýšľam a niečo väčšie učiním.

3. Obrátim svoje oko tam k veľkému východu, a vypožičiam si tu pre svoj zrak lúče najjasnejšieho lesku, aby som potom uvidel z ničotného prachu všetkých svetov, ešte skôr než sa stane korisťou krátkeho času, prášok, ktorý kedysi nosil to Najvyššie, Ktorého meno sa neodvažujeme vysloviť svojím jazykom.

4. Lebo ak chcem vidieť ono veľké, aby som povzniesol samého seba, potom sa predsa môžem pozrieť do dielne svojich veľkých bratov, kde oni vo všetkej láske pripravujú miesto odpočinku, pre vyslúžilé zvyšky svetov, mŕtveho obrovského (množstva) duší zomrelých, ako aj pre ďaleko ohraničené obalové glóbusy "vesmírov", z ktorých sú do každého vsadené miliardy sĺnc.

5. Aj meranie týchto priestorov je pravou slasťou, lebo vtedy sa zväčšuje v našich prsiach malý svet; čože je to napokon tisíc takých vesmírov pohľadom mojich očí, keď ani miliardy takých glóbusov nevzrušia moje oči. Merať však priestory medzi zástupmi týchto obalových glóbusov v hlbokých moriach ich svetla je rozkošou.

6. Lebo ak meriam od jedného glóbusu k druhému a potom, pre veľkú diaľku zabudnem na seba samého a ak pomyslím: Aký malý je taký priestorček naproti iskre, ktorá ako svetová látka klesla z oka Pána, ó, potom by som sa chcel stať najmenším zo všetkých svetových práškov, áno, keby to bolo možné, dokonca ľudským dieťaťom na Zemi!

7. A ak premýšľam ďalej o Božej večnej veľkosti, a tak porovnávam ničotnú nahotu svojej anjelskej bytosti, potom sa mi z hĺbky môjho priestranného srdca, ako veľká rana vynára veľká svetlá myšlienka, že sa Pánovi nikdy ani v najmenšom nevyrovnám, i keď aj samotné svetové glóbusy musia ustúpiť pred mojou veľkosťou.

8. Ó, čo je anjelská veľkosť, moc a sila všetkých bytostí, ak nemôže vidieť najmenšie Pánove diela lásky. Čo komu prospieva merať so strnulými pohľadmi nekonečnosť a počítať množstvá všetkých glóbusov vo večnosti, ak sa tým nemôže priblížiť a nikdy nepriblíži k Bohu a tak skrze veľkosť stráca to najväčšie všetkých veľkostí.

9. Ó, potom padám na kolená a hlasno volám, takže pred mojím hlasom zošedivie nevyčísliteľný počet svetov: Ó, veľký Bože, v nezmerných výšinách Tvojich nebies, vyslyš milostivo úpenlivé prosby anjela, Tvojho sluhu. Veľmi rád by som videl príbytok Tvojej Lásky a chcel by som tu vidieť svojich mŕtvych bratov opäť vstávať z mŕtvych.

10. Ó, vezmi mi moju veľkosť, Pane! a učiň ma čo najmenším, aby som mohol byť tam, kde sú Tvoje deti a svedčiť tu o veľkých veciach Tvojej všemohúcnosti, a aby som potom mohol s nimi radostne spievať Tvojej svätej Láske a ako brat ich podľa Tvojej svätej vôle viesť a naším spôsobom ich v láske vždy v tichosti spravovať.

11. A aj keď Tvoja láska je vždy obrátená k maličkým, potom uváž - že i ja som kedysi vyšiel maličký z Tvojej stvoriteľskej ruky a stal som sa veľkým ako riaditeľ svetov podľa Tvojej vôle, a viedol som ich, ako vidíš, vždy podľa Tvojich cieľov; že som si nedávno trochu príliš zakladal na svojej sile, za to si ma už láskyplne potrestal.

12. Teraz opäť obráť ku mne Tvoje spasiteľské milosrdenstvo a učiň ma za to človekom na malej Zemi, aby som i ja taký malý ako oni smel Ťa raz z najnepatrnejších Tebe milých stupňov milosti volať "Otče". Ó Pane! Vypočuj zbožnú prosbu Tvojho veľkého sluhu, a učiň ma maličkým, a postav ma do stredu Tvojich najmenších!" -

13. A hľa takto som počul hlasno zaznievať slová náreku veľkého anjela, takže sa Mi zvuk jeho hlasu zarýval do srdca a potom som nechal vzdialeným rachotom slabého hrmenia akoby ozvenou opakovať jeho prosbu na znamenie, že som dobre počul všetky jeho priania, a ako sa ukáže, som im predišiel.

14. Lebo zatiaľ čo on ešte modliaci sa kľačal na svojich širokých kolenách, prepožičal som tu už jednej žene veľkú milosť a vložil som do nej semeno pre ľudské dieťa, ešte skôr než preniklo k uchu Môjho anjela Amen! A keď anjel počul v priestoroch veľké Amen, videl už i Zem meškať pri svojich nohách.

15. A hľa, tu vzal opatrne Zem do ruky a vtlačil bozk na túto Mne tak drahú zálohu; a keď to v milujúcom zanietení učinil, tu ležala Zem tiež už celkom odhalená pred jeho pohľadmi a on uvidel ihneď veľmi krásnu ženu, ktorá mu išla v ústrety a videl, ako ho ako matka ihneď prijala do srdca.

16. A keď sa teraz pohyboval v srdci svojej matky, vystierajúc z neho milujúc anjelské rameno, tu prišla iná žena, aby pozdravila anjelskú matku, chcejúc vedieť, ako to vyzerá tiež s jej plodom. Skôr však než táto matka mohla otvoriť ústa, hovoril už hlasno anjel v prvej matke a oznamoval jej:

17. Tým že začal v srdci takto jasne hovoriť: "Ó, matka! Pozri na matku všetkých sĺnc; ona nosí vo svojej hrudi, čo neobsiahnu všetky nebesia. Preto, ó matka, nedávaj sa od nej zdraviť! Lebo Ten, ktorý mňa kedysi učinil veľkým riaditeľom svetov, práve sa na mňa priateľsky pousmial z jej srdca."

18. A keď toto matka jasne začula v srdci, bola od hlavy až k päte skrz naskrz stiesnená. To spozorovala matka, nanajvýš čistá bytosť Môjho tela, a ani ona sama nemohla rozriešiť takú veľkú záhadu; a hľa, tu sa v nej pohla Láska Božia a hovorila: "Ján, pomlč ešte o požehnaní Mojej matky.

19. Príde veľmi skoro čas, v ktorom prídeš predo Mnou, aby si pripravoval Moje cesty, a jednu zem pre státie; tam nájdeš mnoho hluchých a slepých ľudských detí a najprv im budeš hlasne zvestovať Môj príchod, že som prišiel ako Baránok Boží v ich súženiach, aby som bez viny verne niesol hriechy za všetkých ľudí.

20. A akokoľvek si bol veľký vo svojej anjelskej sfére pôsobnosti, predsa len oná veľkosť bola sotva kvapkou ku sfére pôsobnosti v mori, v ktorom Sa dáva Tvoj Pán, pred Ktorým sa chvejú svetové priestory, vidieť ti ako Brat v slabom ľudskom živote, aby mohlo to, čo je slabé, povstať posilnené skrze moju lásku, aj keby raz všetky svety zanikli Mojou mocou!"

21. A hľa, tu začal Ján radosťou skákať v materskom tele, pretože nevidel nič, čo by nadväzovalo na Moju veľkosť. Mária však, najčistejšieho srdca matka Môjho tela, veľmi skoro spozorovala, ako sa Alžbeta plná života začervenala, lebo si pripomenula svoj starý vek a tiež mrav starých žien zasľúbenej zeme.

22. Tu hovorila Mária celkom dojatá vo svojej svetlej duši: "Alžbeta, čože ty sa hanbíš na tomto svätom mieste? Uváž, čoho sa nám dostalo z najvyššej Božej milosti, to sa nemá do červena kúpať v príliš veľkom ostychu; lebo čo skáče v tvojom tele z preveľkej radosti, to je veľké pred mojím životom, - preto sa len skromne raduj!"

23. Alžbeta, dobre napomenutá pred Máriinou vysokosťou, si teraz pripomenula, ako je to s ňou a s Máriou, a preto padla pred touto čistou na svoje kolená, a začala z preveľkej radosti milujúco plakať a hovorila: "Ó milostiplná matka, buď vysoko požehnaná, i tvoj plod, ktorým bude svet oslobodený od kliatby;

24. Lebo čo ja nosím pod svojím srdcom, to je celkom malé; ako by to aj mohlo ešte niečo byť, i keby to bolo veľké ako svet, pred tvojou milosťou, ktorej veľkosť nie sú schopné obsiahnuť všetky nebesia ani zniesť také jasné Svetlo, ktoré bude, keď zmiznú všetky slncia, ešte jasne svietiť všetkým, ktorí sa budú s verným srdcom riadiť podľa Jeho ciest.

25. Ó, Bože! Odkiaľ prichádza táto neobmedzená milosť, že matka Môjho Pána ma navštívila cez strmé chodníčky, nebojac sa cimburia vysokých hôr ani diaľky!? Tam na vysokom nebi svietia pravdaže celkom nepochopiteľne jasne milé hviezdy, a tiež z lístia tučných paliem ševelí, mne celkom nepochopiteľne, chvála vo vznešených žalmoch!

26. Ó, matka! Až teraz chápem jasne vo svojom srdci, že ti celá Zem prináša obeť, čo je správne a chválitebné, lebo nikto nepochopí to, ako sa nám úbohému ľudu, ktorí sme slabí a celkom zmätení, mohlo v noci našich hriechov dostať toho divu, že Pán, Boh Abrahámov, berie na seba ľudské ťažkosti."

27. A hľa, tu Mária pristúpila k Jánovej matke a hovorila: "Alžbeta! - na pustom brehu Jordánu bude To, čo nosíš v srdci, hlasom volajúceho a bude narovnávať cestičky pozdĺž kamenistého brehu rieky; on bude, ako je napísané, anjel svojho Pána, a ku krstu vodou bude prísne žiadať pokánie od ľudu.

28. A tak, ver mi, z počiatku len skrze neho bude určite poznaný Baránok, Ktorý sníma hriechy sveta; a tiež sa stane, že Pán bude od neho na Zemi pokrstený vo vode pod otvoreným nebom, a on i mnohí, ktorí budú naslúchať jeho náukám, uslyšia veľké svedectvo o Baránkovi z nebies.

29. A uvidí znášať sa Ducha z neba, a svietiaceho pobývať nad hlavou nášho Pána a uvidia Boha čo najúplnejšie Sa zjednocovať s človekom, aby bol svet oslobodený od všelijakého trápenia hriechov! Oslobodí tiež (toho), ktorý bol zdeptaný a obťažený, od smrti a z pekla a od jeho hôrd.

30. A teraz, Alžbeta, počuj veselo ešte na koniec z môjho srdca tebe doposiaľ neznámy pozdrav: "Ján, Môj verný anjel zo svetelných sfér! Ako si musel kedysi podľa Môjho poriadku obracať Slnko, tak Mi budeš skoro pripravovať srdcia Mojich detí, a zmužile ako lev zápasiť proti všetkým peklám;

31. Lebo hľa, zo všetkých, ktorí boli a ešte budú zrodení, nebol nikdy nikto väčší poslaný na Zem, než si ty; lebo všetkých otcov a prorokov vo svätej zemi som prebudil zo stavu lásky malých anjelov, ty však si prišiel do malého Izraela ako anjelské knieža menom Michael.

32. Avšak pozri, ktokoľvek sa raz bude nazývať malým v Mojom kráľovstve, bude väčším než si ty, knieža žiadnou mierou neporovnateľný. A ak sa chceš aj ty stať veľký ako najmenšie deti tu, musíš aj ty, ako oni byť znovuzrodený zo Mňa; lebo hľa, od teraz bude musieť každý anjel tu na Zemi, tak ako Ja, Stvoriteľ, znášať ľudské ťažkosti.

33. A kto sa bude ostýchať kráčať po cestách Mojej lásky, a nebude teda chcieť nastúpiť na tvrdú úzku cestu detí, ten bude, ako kedysi ty upravovať len mŕtve dráhy svetov; avšak vyťahovať kotvu životnej náplne novému stvoreniu, ó pozri, to nebude nikdy dané prvostvorenému anjelskému duchovi, ale len tomu, kto jedol pri stole detí,

34. Ktorý Ja dám v hojnosti deťom na tomto svete. Mojím bohatým stolom bude, ó počujte to bez úzkostlivého výrazu, ťažký kríž na tejto Zemi, kde Nepoškvrnený bude ľuďom odkrývať hriešny závoj pekelných mocí a bude zmývať zo Zeme nečistotu satanskej hávede pri horúcom utrpení Svojou ticho preliatou krvou.

35. Touto krvou budú ľudské deti úplne znovuzrodené, a anjeli len vtedy, ak si slobodne zvolili Môj kríž, a zostúpili zo svojho starého neba na Zem, aby tu pre seba, ako Ja pre všetkých, zvíťazili nad peklom. Až tým budú podobní Mne a Mojim deťom, aby ako ony vzali Mnou pripravené Kráľovstvo.

36. A teraz hovorí Boh Amen do náplne života môjho srdca, a každé slovo, ktoré teraz vo všetkej tichosti plynulo, buď ti veľkou pečaťou mlčanlivosti a vernosti vzhľadom k tomu, čo ti teraz bolo povedané zo slobody môjho srdca; lebo hľa, skrze mňa dal ti Pán spoznať Svoju vôľu, preto ju tiež zachovaj a konaj verne v tichosti podľa Nej.

37. A hľa, keď Mária takto skončila, podala Alžbete ruku na rozlúčku a nechala túto starú ženu odpočívať v tichej zbožnosti, a ponáhľala sa rýchlo domov, aby tu konala opäť dobro. A keď zrána prešla polovicu cesty, tu začal mať Jozef doma o ňu starosť.

38. Zanechal prácu, a osedlal oslicu, aby s nákladom ovocia veselo klusal rýchlym poklusom cez roviny, hory a doly v dôvere vo Mňa, v ústrety svojej žene, čistej kráľovnej svojho srdca. Avšak prv než sa Môj milý Jozef pripravil na cestu, už ho Mária objímala v náručí.

39. Ovinula ho svojimi nežnými rukami, aby ohriala láskou toho, ktorý sa o ňu staral. A keď tu Jozef uvidel lásku, dal sa do plaču; teraz bol opojený radosťou, lebo bol opäť so svojimi, ktorých ešte len nedávno chcel z bázne v čistej láske opustiť, pretože nemohol pochopiť ranné výhonky Môjho požehnania!

40. Teraz si ju Jozef pritíska verne na svoju mohutnú hruď pamätlivý veľkej milosti v nej a súc si dobre vedomý, čo mu len krátko predtým verne zvestoval anjel hovoriac: "Jozef, neboj sa, tá, ktorá sa s tebou spája, stala sa celkom čistou zhora; lebo to živé v nej, je Bohom splodené a nazveš ho Ježiš, to jest Kristus."

41. Preto bol aj čistý Jozef veľmi dojatý, keď teraz videl Máriu plakať naplnenú najvyššou milosťou, a videl, ako ho, cestou veľmi unavená objíma a počul, ako anjeli spievajú okolo nich vznešené žalmy. V úzkom kruhu svojej lásky videl sa pohltený, rozsiahlymi radmi všetkých anjelov ako najšťastnejší ospevovaný.

42. Tu padol z veľkej lásky na kolená pred Mojou milosťou a velebil tak svojho Boha v tejto novej arche zmluvy hovoriac: "Ó Pane, prijmi milostivo prácu mojich rúk a daj mi, starému mužovi ako dar milosti silu, aby som mohol Tebe a Tvojej matke zaobstarávať verne vo všetkej láske výživný chlieb, súc celkom zbavený viny!"

43. A čo si verne vyprosil od Mojej milosti, bolo mu poskytnuté na všetkých miestach, na ktoré musel vstúpiť. Nuž pozrite, tu do tejto piesne som vám dal správne riadky, aby ste celkom zreteľne pochopili, kde by ste mali radi pobývať. Tak sa aj vy dozviete o múdrom snažení Mojich anjelov a budete, ako oni, veľmi skoro pohŕdať veľkosťou svetov okolo vás.

44. Čo by vám prospela ešte i omnoho väčšia bytosť, než bytosť vám už známeho anjela. Mohla by vás vykúpiť? A mohla by vás vytrhnúť z tvrdých pút smrti? Pozrite sa na veľké svety, tamto obiehať vo svojich dráhach a povedzte, k čomu by boli duchu tie mŕtve masy? Ja hovorím: k ničomu, než len aby v ďalekom okruhu šírili smrť.

45. A otvorte svoje oči, a počúvajte srdcom, pretože už viete, že Ja ani v piesňach nikdy nežartujem a Ja vám tu odhalím ešte preveľké tajomstvo, a celkom vo vás zničím najväčší omyl, ukážem vám jasne v čistých rysoch najväčší zo Svojich divov, aby ste videli, ako veľmi sa klamú tí veľkí.

46. Nuž pozrite, pred vykúpením preniklo peklo až k láske veľkého Boha, ako úskočný zlodej, ktorý si celkom potajme takto myslel pre seba: Keby som sa mohol aspoň priplaziť do domu, potom by som celkom iste dosiahol svoj cieľ bez veľkej námahy; ak len bude láska vypudená ľsťou zo svojho sídla, potom sa to ostatné poddá podľa našej ľúbosti.

47. Láska však spozorovala úskočné zmýšľanie takých lupičov a dokázala múdro uniknúť ich ľsti z lásky; vyvolil som Zem, miesto satanom najviac nenávidené, aby som na nej všetko, čo tu bolo stratené, znovu verne našiel skrze Moje ponížené zostúpenie a tak tu v Mojej láske založil nové Kráľovstvo.

48. A pretože sa satan veľmi mocne zmýlil, bolo mu úzko, že nemohol vykonať ten skutok; - a hľa, tu Ma vyhľadával v priestoroch všetkého stvorenia a nájduc Ma tu prebývať u Svojich detí ako človeka, myslel si, že Mňa slabého - zvedie pokušením - avšak už Môj pohľad zabrzdil jeho moc!

49. Lebo pozrite, pred Mojím stelesnením skrze milosrdné slovo, tomu môžete veriť, lebo Ja k vám hovorím bez všetkého klamania, bol Môj i všetkých duchov príbytok povznesený nad všetkými hviezdami, áno pre vás v najnepochopiteľnejších veľkých diaľkach, a tým sa stal celý svet, aby som vám to odhalil, podobný podnoži pod svätými nohami Božstva.

50. Tak teda tiež z Mojej najvyššej svätej výsosti vychádzal skrze zástupy všetkých duchov do svetov Môj zrak, a tak tiež Moje slovo bolo nesené vždy len jedným anjelom, aby sa tým tomu či onomu svetu ukázali jeho nedostatky a aby tiež boli tomu či onomu zbožnému mužovi zjavené doposiaľ veľmi skryto držané plány večnej lásky.

51. Teraz počujte a dobre pochopte satanove zlostné úskoky! Vo veľkom hneve a zlobe Ma chcel celkom rozdrviť, a keby sa mu to nepodarilo, chcel Ma od večnosti do večnosti až do nekonečna prenasledovať; tým by sa bol ustanovil vládcom všetkých svetov a tak i všetkého, čo tu žije a čo je určené podľa jeho kliatby.

52. A keby to bol slepo dosiahol vo svojom bludnom domnení, a keby bol vypudil lásku Božstva z jej svätého miesta, potom by sa bolo Božstvo, uvážte dobre, rozhorčene rozhnevalo a všetko ničiac, bolo by sa znovu spojilo so svojou láskou; vtedy by už nebolo na veky nikdy nič stvorené, a všetko zničené by bolo zostalo stuhnuté vo večnom Božom severe.

53. Ale keď sa už Božstvo na tomto u seba uznieslo, tu láska pojala ľútosť, takže sa celá rozplývala v bôli a pozri, tu spozorovalo to Božstvo mocne vo Svojom strede a hovorilo Mi: K čomu to utrpenie, a k čomu tá prosba? Má Moja svätosť ešte dlhšie slúžiť všetkým diablom? Zajtra sa pustím do diela ničenia.

54. A pozri, tu hovorila láska v dobách, ktoré poznáte, keď sa vám Mojžiš zmieňuje o zbožnom Abrahámovi: "Ó, Otče, maj zľutovanie nad deťmi Tvojej lásky, a daj Mu premôcť pokorou všetky zlé sklony, a založiť Ti, ó Otče nové sväté miesto a tak zničiť reťaz všetkých zlých diabolských rôt.

55. Lebo pozri, ó Otče, hlboko vo vnútornom základe Môjho srdca bude to národom na Zemi ešte podnes zvestované, pripravím Ti, ó Otče, jedno sväté miesto, budem Sám zápasiť proti všetkej moci pyšného kniežaťa pekiel, zložím všetkých našich porazených nepriateľov k nohám a žiadna moc nebude nikdy podnecovať svätosť v Tebe.

56. Sám pôjdem teraz dolu na Zem najužšou cestou a povstanem tu z tela jednej ženy ako človek; a ako Taký budem v najtesnejších dráhach všetkej pokory trpezlivo napomínať naše deti verne na Tvoje meno a Svojou krvou túto hriechom poškvrnenú Zem zmáčať a umývať ju a potom dobré od zlého triediť.

57. A keď potom bude Zem takto očistená od satanskej kliatby, a anjelmi ľuďmi sa stanúcimi bude napísané vo svätej Knihe Tvojej milosti sväté slovo, potom všetko, čo bolo stratené, zhromaždím na mieste samom pod jednou strechou ovce Môjho stáda a postarám sa o to, aby potom bol len jeden Pastier a jedno stádo.

58. A vtedy, ó Otče, z hĺbky Svojho nanajvýš láskyplného spásou naplneného srdca založím nové nebo a novú, nepoškvrnenú a hriechov zbavenú Zem. Vtedy bude zlo ďalej nekonečne padať do plytčiny nekonečne veľkého priestoru, ktorý, súc naplnený tvojou zlobou, bude zostávať vo večnosti; - počuj, ó Otče, Môj hlas!"

59. A hľa, tu hovoril Otec mocne zo všetkých priestorov stvorenia: "A ak chceš ty, Moje milované slovo, vyklíčiť na najčistejšieho človeka, tak Sa k tomu musíš podľa Mojej vôle správne a skoro rozhodnúť, ak nechceš vidieť svet už zajtra rozplynúť sa v ničotu; lebo Ja som sa unavil bláznivými hriechmi červov, preto ešte dnes musíš oznámiť Svoj príchod Zemi.

60. Pošlem tam teda zástupy anjelských duchov, áno pošlem ich do temných oblastí všetkých svetov, a dám tu vymiesť zo Zeme všetko lajno hada, a morom a vojnou z nej zmyjem hriešnych prívržencov, aby v Tebe bola poznaná Otcova svätosť spočiatku od malého, avšak verného stáda jahniat.

61. A tak potom, keď bude vykonané, čo si teraz ako láska vo Mne prehovoril, a všetka sila zlej moci zlomená, potom prídem, aby som uvidel príbytok Mi pripravený a ak bude postavený v dôvere Mojej svätosti, potom Sa tu ubytujem vo všetkej plnosti Mojej svätosti - Ja, Boh vo všetkej večnosti.

62. Pýcha a lož potom na veky zapadnú pozdĺž nekonečného priestoru, hlboko pod všetkými svetovými vesmírmi, kde nebude nič iného než vlnenie večných prívalov hnevu Mojej zloby a namiesto lásky bude zaznievať večné hrmenie Mojej kliatby. Tam zapadnú ničotné hadie semená všetkého bohatstva. To sa musí stať Mne, Bohu, ktorý je svätý, svätý. Amen!"

63. A pozrite, ako tu bolo uznesené, tak bolo aj najúplnejšie vykonané to, o čom som Sa už vyššie presne zmienil vo všetkej stručnosti; - nuž pozrite, anjel tejto piesne prišiel k vám a sňal z vás, ako kedysi, hriechy skrze vaše pokánie, a ukazuje vám, že sa blíži k vašim srdciam Baránok sveta; povzneste teda srdce, a viďte, čo kedysi videli národy!

64. A viďte, čo apoštoli, vaši bratia, chceli vidieť a predsa nevideli, vstávať z mŕtvych svojich mŕtvych bratov, sväté mesto znášať sa dolu, žiariť Moje Slnko, a počúvajte všade zaznievať slová plné života; pripravujte svoje srdcia, radujte sa, ktorí ste doposiaľ skľúčení v hriechoch, pozrite, Ja som zostúpil k vám.

65. Áno Ja, počujte národy, Ja Otec - v Synovi človeka! Prichádzam k vám, a celé Moje Kráľovstvo so Mnou pre vás za odmenu; lebo čas vypršal, moc je zlomená, spomenul som si vo Svojom srdci na Svoj zväzok; radujte sa teda, vy ktorí si Ma túžobne žiadate, pozrite sa nahor, ako už vysoko tam na východe sa skvie Moje Slnko!

66. Otec, pouvažujte - Otec sa k vám obrátil s piesňou, premýšľajte, hľadajte, či aj nejaký človek vybásnil dakedy takúto pieseň? Pokúste sa, a skúšajte sa, ako ďaleko teda siahajú vaše znalosti a dielo vašich rúk, pokúste sa, či sa dobre vyrovná Môjmu dielu? A ak pocítite v tejto piesni svätý vánok, potom pomyslite, že pred vašimi dverami stoja veľké veci.

67. Ó, nenechajte tohto anjela odísť od vás s neúspechom, a vypočujte jeho volanie, ako vás skromne napomína k pokániu, a (počujte) vy hluchí, viďte vy slepí Môjho veľkého anjela; Ján je toto "svedomie" ukazujúce vám vaše nedostatky; kto bude verne nasledovať hlas svojho vnútorného volajúceho, vo svojom brehu stuhnutých hriechov prázdnych prúdov života, -

68. Prekliate pusté stepy zakvitnú ihneď ružami a namiesto krstu vodou bude krst Môjho úsilia ihneď osvetľovať pekelne temné cestičky jeho poblúdení; a potom ihneď uvidí podľa stupňa svojej lásky veľký účinok prúdiaci z Mojej milosti, z otvorenej svätej truhlice novej zmluvy!

69. Táto truhlica bola zapečatená až do dnešnej hodiny života, predtým nepomáhalo žiadne počínanie na celom okrsku sveta, aby sa otvorilo to, čo som Si doposiaľ vyhradil. A teraz pozrite, ako sa pred vami rozvíjajú všetky divy, ako sa toto všetko teraz deje riadením Mojej lásky; ó, deti, viďte, ako sa skrze Mňa vo vás teraz všetko nanovo utvára!

70. A povedzte a hovorte, odkiaľ môžu prichádzať také veľké veci? A ak ste konečne už takto pocítili Moju lásku, ako i pochopili sladký vánok Môjho Ducha svätého, a ak ste videli Moje stromy stáť v plnej miazge, potom si deti pokľaknite, radujte sa a všetci spievajte, a aj vy národy vo hviezdach, v sieni Môjho Božstva:

71. "Ó veľký, večný svätý Otče! Česť, chvála a sláva príď od nás v ústrety Tebe čisto z Tvojej svätyne, v našom srdci sa Ti zaľúbilo prijať pre Teba, ó veľký Bože, malý príbytok Tvojej lásky. Žehnaj teda Tejto malej Zemi a jej svätým pohnútkam a daj pocítiť požehnanie, ako nám, tak i všetkým.

72. Ó, kiež by sa Ti tu zaľúbilo, najlepší Otče, aby si tu mohol zostávať v nás nastálo. Aký dobrý si, ó Otče, kto by bol schopný zmerať Tvoju lásku, Ty prichádzaš nás úbohých hriešnikov len občerstviť, namiesto aby si nás celkom zaslúžene trestal, preto nebuď nami nikdy zabudnuté Tvoje sväté meno!

73. Ó Otče! Svätý Otče, počuj naše detské vzlykanie, milý Otče, daj aj mŕtvym vstať z mŕtvych! Ty predsa vieš, milý Otče, kto je vinný smrťou bratov! Preto nechaj, najlepší Otče, ako si nechal stať sa u nás, aj tam, ó najláskyplnejší Otče, vzísť milosť za právo! Lebo Ty si trpel za nich tak dobre ako za nás za všetkých." Amen.

Doslov: Tu máte teraz "anjela", ako žije vo vás a mimo vás, vo Mne a mimo Mňa; počúvajte vždy jeho hlas v sebe; lebo skôr ako prídem Ja, prichádza vždy Môj Ján s metlou v ruke, a s veľmi ostrým hlasom v hrudi, "ako hlas veľkého kazateľa na púšti"; - ale ak ste sa obrátili skrze pravé a vážne pokánie, až vtedy nasleduje veľká večera pred veľkým dňom vykúpenia, a nakoniec zmŕtvychvstanie. Amen, to hovorí Váš najláskyplnejší svätý Otec! Amen, Amen, Amen!

(Zjavenie 19, 9. Lukáš 20, 35-38. Daniel 12, 2-13.)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama